Home Net Limited

Ogólne warunki handlowe

Home Net Limited to spółka zarejestrowana na Jersey pod numerem 67490, której biuro handlowe znajduje się pod adresem:

27 Beresford Street

St Helier

Jersey

JE2 4TD

Oprócz niniejszych warunków ogólnych, do usługi lub produktu zamawianego przez użytkownika zastosowanie mają również warunki szczegółowe, a także wszelkie dodatkowe warunki i szczegóły zawarte w zamówieniu użytkownika na nasze Usługi.

 1. DEFINICJA I INTERPRETACJA

1.1 W niniejszej umowie:

„Zasady dopuszczalnego użytkowania” oznaczają odrębny dokument przedstawiający zasady i etykietę regulujące nasze

klientów w zakresie korzystania przez nich z Internetu i znajduje się w Załączniku 1.

„Umowa” oznacza umowę między użytkownikiem a nami obejmującą niniejszy Regulamin, Warunki świadczenia usług Home Net Limited, nasz Formularz zamówienia, Cennik, Umowę o gwarantowanym poziomie usług, Zasady uczciwego korzystania i Zasady dopuszczalnego użytkowania.

Sztucznie zawyżony ruch – przepływ lub natężenie ruchu za pośrednictwem dowolnej Usługi, w które wierzymy:

 • jest nieproporcjonalny do przepływu lub natężenia ruchu, którego spodziewamy się w związku z praktykami handlowymi w dobrej wierze i korzystaniem z usługi;
 • jest nieproporcjonalny do poprzednich profili ruchu (w danym miesiącu) z nami;
 • wykorzystuje zautomatyzowane środki do wykonywania połączeń (chyba że zostało to wyraźnie zatwierdzone przez nas na piśmie); lub
 • może spowodować przekroczenie limitu kredytowego, który od czasu do czasu umieszczamy na koncie użytkownika.

„Postępowanie upadłościowe/niewypłacalnościowe” oznacza rozpoczęcie lub wszczęcie któregokolwiek z poniższych postępowań, zdarzeń lub działań:

 • jakikolwiek sąd wyda oświadczenie o zniszczeniu, niewypłacalności lub bankructwie, nakaz odbioru lub nakaz administracyjny w odniesieniu do użytkownika lub w przypadku wystąpienia zdarzenia o równoważnym skutku;
 • zostanie wydany tymczasowy nakaz zajęcia nieruchomości w dowolnej części Jersey;
 • zostanie wszczęte postępowanie lub zostanie podjęta uchwała o rozwiązaniu spółki (w celach innych niż rekonstrukcja lub połączenie);
 • syndyk zostanie wyznaczony przez któregokolwiek z wierzycieli;
 • zawarcia lub zamiaru zawarcia układu lub porozumienia z wierzycielami, przeniesienia lub cesji na rzecz wierzycieli, lub dokonania jakiejkolwiek czynności, która może spowodować, że którykolwiek z wyżej wymienionych
 • zostanie złożony jakikolwiek wniosek przez użytkownika lub przeciwko niemu na mocy ustawy o niewypłacalności w Wielkiej Brytanii lub ustawy o niewypłacalności w Jersey; lub
 • oznacza postępowanie upadłościowe, niewypłacalność, zawarcie układu lub ugody z wierzycielami lub cesję na ich rzecz, egzekucję, nakaz zapłaty, staranność lub zajęcie; lub, jeśli Użytkownik jest spółką, wszczęcie postępowania w celu wyznaczenia zarządcy, likwidację dobrowolną lub przymusową (z wyjątkiem celów połączenia lub rekonstrukcji) lub wyznaczenie syndyka masy upadłościowej lub zarządcy administracyjnego aktywów.

„Kodeks praktyk konsumenckich” oznacza opublikowany przez nas Kodeks praktyk konsumenckich, który można znaleźć w Załączniku 2.

Klient będący konsumentem” oznacza każdego z naszych klientów, który korzysta lub żąda usługi w celach niezwiązanych z jego działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową.

„Dane kontaktowe” oznaczają imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby będącej punktem kontaktowym użytkownika.

(CPE) oznacza sprzęt lokalny klienta lub urządzenie telekomunikacyjne (w tym wszelkie przedłużacze i gniazda) znajdujące się w lokalu użytkownika i podłączone do sieci telekomunikacyjnej w punkcie końcowym sieci.

„Polityka Uczciwego Korzystania” oznacza naszą politykę, która ma zastosowanie do niektórych naszych usług zapewniających dostęp do Internetu. Nasza Polityka Uczciwego Korzystania znajduje się w Załączniku 3. Nasze Zasady Uczciwego Korzystania mogą od czasu do czasu ulegać zmianom, ale wszelkie takie zmiany będą wprowadzane zgodnie z paragrafem 35, który dotyczy zmiany warunków.

„Usterka” oznacza jakąkolwiek awarię Usługi powodującą ciągłą całkowitą utratę możliwości przekazywania wiadomości, ale nie obejmuje utraty takiej możliwości wynikającej z zawieszenia przez nas świadczenia usług na mocy postanowień niniejszej Umowy.

Ogólne Warunki” oznaczają niniejsze ogólne warunki wydane przez Home Net Limited.

„Grupa” oznacza odpowiednią spółkę, dowolną spółkę holdingową tej spółki oraz dowolną spółkę zależną tej spółki lub jej spółki holdingowej.

„Połączenie wzajemne” oznacza fizyczne i logiczne połączenie sieci telekomunikacyjnych wykorzystywanych przez tę samą lub inną organizację w celu umożliwienia użytkownikom jednej organizacji komunikowania się z użytkownikami tej samej lub innej organizacji lub dostępu do usług świadczonych przez inną organizację; usługi mogą być świadczone przez zaangażowane strony lub inne strony, które mają dostęp do sieci.

JCRA” oznacza Jersey Competition and Regulatory Authority (Urząd ds. Konkurencji i Regulacji na Jersey).

Punkt Zakończenia Sieci” oznacza każdy fizyczny punkt połączenia stanowiący część sieci telekomunikacyjnej, do którego można podłączyć inną sieć telekomunikacyjną lub CPE.

„Normalne Godziny Pracy” oznaczają pracę wykonywaną w godzinach od 09:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na Jersey).

„Formularz Zamówienia” oznacza nasz formularz zamówienia lub jakąkolwiek umowę Home Net, podpisaną przez użytkownika, wyszczególniającą usługę i inne istotne informacje, w tym, w stosownych przypadkach, opłaty do uiszczenia przez użytkownika, stanowiące część niniejszej umowy.

„Inny Licencjonowany Operator” oznacza osobę inną niż Home Net Limited, której przyznano indywidualną licencję lub która jest upoważniona na mocy licencji klasowej do utworzenia, obsługi lub utrzymania sieci telekomunikacyjnej klasy lub opisu określonego w licencji lub do świadczenia usługi telekomunikacyjnej takiej klasy lub opisu, lub obu tych usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym (Jersey) z 2002 r. lub prawem w dowolnej innej jurysdykcji, na mocy której przyznano licencję telekomunikacyjną.

„Lokal” oznacza lokal, w którym Usługa jest lub ma być świadczona na podstawie niniejszej umowy.

„Cennik” oznacza opublikowany przez nas wykaz cen, stawek, opłat i prowizji za wszystkie usługi, przedstawiony w Załączniku 4.

„Usługa” oznacza usługę telekomunikacyjną lub wszelkie udogodnienia świadczone przez nas na rzecz Użytkownika w związku z usługą, zgodnie z naszym Formularzem Zamówienia i umową dotyczącą poziomu usług, która stanowi część niniejszej umowy.

„Data DostarczeniaUsługi” oznacza datę, w której Usługa jest gotowa do użycia.

„Numer Usługi” oznacza format kodów i numerów abonenckich służących do kierowania usług telekomunikacyjnych do punktu zakończenia sieci, sprzętu telekomunikacyjnego lub wyposażenia lokalu klienta na Jersey, które to formaty są przydzielane przez Ofcom na mocy Ustawy o łączności z 2003 r. (Communications Act 2003).

„Umowa o gwarantowanym poziomie usług” oznacza każdą umowę o gwarantowanym poziomie usług, która może stanowić część obowiązujących warunków świadczenia usług i jako taka stanowi część niniejszej umowy.

„Warunki świadczenia usług” oznaczają wszelkie dodatkowe warunki Home Net związane z określoną usługą Home Net.

„Home Net” oznacza Home Net Limited.

„Urządzenie telekomunikacyjne” oznacza urządzenie zaprojektowane, skonstruowane lub przystosowane do emitowania, nadawania, przełączania, przekazywania lub odbierania wiadomości za pomocą sieci telekomunikacyjnej, w tym

(a) przewód wykorzystywany do celów świadczenia usług telekomunikacyjnych wraz z obudową, powłoką, rurą lub przewodem rurowym, które go otaczają, oraz wszelkimi urządzeniami telekomunikacyjnymi podłączonymi do niego do celów telekomunikacyjnych; oraz

(b) wszelkie urządzenia używane do przesyłania wiadomości lub innych komunikatów za pomocą sygnałów elektrycznych.

„Sieć telekomunikacyjna” oznacza sieć obejmującą urządzenia telekomunikacyjne służące do emisji, transmisji, przełączania, przekazywania lub odbioru wiadomości za pośrednictwem energii elektrycznej, magnetycznej, elektromagnetycznej, elektrochemicznej, elektromechanicznej lub elektrooptycznej lub za pomocą środków optyczno-elektronicznych.

Użytkownik” lub „Użytkownik” oznacza klienta zawierającego niniejszą Umowę.

My„, „Nas” lub „Nasz” oznacza Home Net Limited.

słowa w liczbie pojedynczej obejmują liczbę mnogą i odwrotnie.

1.2 Z wyjątkiem paragrafu 29 Warunków Ogólnych (patrz poniżej), kolejność pierwszeństwa w rozwiązywaniu wszelkich niespójności między różnymi częściami Umowy jest następująca (i) Formularz Zamówienia; (ii) Umowa o gwarantowanym poziomie usług (iii) Warunki świadczenia usług (iv) Zasady dopuszczalnego użytkowania i zasady uczciwego użytkowania (v) Ogólne Warunki Handlowe;

1.3 Nagłówki nie mają wpływu na interpretację niniejszej Umowy.

1.4 Słowa w liczbie pojedynczej obejmują liczbę mnogą i odwrotnie.

1.5 Odniesienie do statutu lub przepisu ustawowego jest odniesieniem do niego w obowiązującym brzmieniu, z uwzględnieniem wszelkich zmian, rozszerzenia lub ponownego wprowadzenia w życie i obejmuje wszelkie obowiązujące w danym czasie przepisy podrzędne wydane na jego podstawie.

1.6 W przypadku użycia w niniejszej umowie słów „obejmuje(ą)”, „w tym” lub „w szczególności”, uznaje się, że następują po nich słowa „bez ograniczeń”. Tam, gdzie pozwala na to kontekst, słowa inne i w inny sposób mają charakter ilustracyjny i nie ograniczają sensu słów je poprzedzających

 1. ŚWIADCZENIE USŁUG

2.1 Będziemy świadczyć Usługę w terminie określonym w Umowie o Poziomie Usług lub w innym terminie uzgodnionym z Użytkownikiem w Formularzu Zamówienia.

2.2 Zapewnimy Użytkownikowi Usługę, choć nie możemy zagwarantować, że będzie ona zawsze wolna od usterek.

2.3 Jeśli Klient zwróci się do Spółki o świadczenie jakiejkolwiek części Usługi poza Normalnymi Godzinami Pracy, Spółka obciąży Klienta stosowną stawką godzinową określoną w Załączniku 4.

2.4 Ze względów operacyjnych, Spółka może zmienić specyfikację techniczną usługi wykorzystywanej przez Spółkę do świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika, pod warunkiem, że jakakolwiek zmiana specyfikacji technicznej nie będzie miała istotnego negatywnego wpływu na działanie Usługi.

 1. KORZYSTANIE Z USŁUGI

3.1 Spółka może od czasu do czasu wydawać użytkownikowi instrukcje dotyczące korzystania z Usługi, które jej zdaniem leżą w interesie zdrowia, bezpieczeństwa lub jakości usług świadczonych na rzecz użytkownika lub innych klientów.

3.2 Użytkownik lub jakakolwiek inna osoba może korzystać z Usługi wyłącznie zgodnie z Ustawą o telekomunikacji (Jersey) z 2002 r. („Ustawa o telekomunikacji”) oraz wszelkimi instrukcjami, o których możemy powiadomić użytkownika.

3.3 Użytkownik nie będzie korzystał z Usługi ani zezwalał innym osobom na korzystanie z Usługi:

3.3.1 za jakąkolwiek komunikację, która jest rażąco obraźliwa lub ma nieprzyzwoity, obsceniczny lub groźny charakter;

3.3.2 w celu spowodowania irytacji, niedogodności lub niepotrzebnego niepokoju u innej osoby poprzez wysyłanie wiadomości, o których wiadomo, że są fałszywe lub mają uporczywy charakter; lub

3.3.3 z naruszeniem instrukcji udzielonych przez nas Klientowi zgodnie z punktem 3.1;

3.3.4 w sposób naruszający Zasady dopuszczalnego użytkowania Home Nets (które mogą ulegać okresowym zmianom)

3.3.5 z naruszeniem innych zasad, o których mowa w niniejszej Umowie; lub

3.3.6 w sposób, który jest lub może pociągać za sobą popełnienie przestępstwa stanowiącego naruszenie jakichkolwiek stosownych przepisów prawa lub regulacji.

3.4 Oprócz praw określonych w punkcie 14, Spółka może niezwłocznie powiadomić Użytkownika i zawiesić świadczenie Usługi:

3.4.1 jeżeli jest używany w sposób, który istotnie szkodzi integralności, bezpieczeństwu lub interoperacyjności Sieci Telekomunikacyjnej;

3.4.2 jeśli jest używany ze sprzętem, który nie jest zatwierdzony do podłączenia do Sieci Telekomunikacyjnej; lub

3.4.3 pod kierownictwem właściwego organu,

3.4.4 jeśli jest używany w sposób lub w związku z popełnieniem przestępstwa lub domniemanym popełnieniem przestępstwa przeciwko jakiemukolwiek stosownemu prawu lub przepisom;

3.4.5 na polecenie organu rządowego, organu ścigania, organu regulacyjnego, służb ratunkowych, sądu lub innego właściwego organu;

3.4.6 jeśli zostanie użyty z naruszeniem postanowień punktu 3.3 przez Użytkownika lub jakąkolwiek inną stronę, za wiedzą lub bez wiedzy Użytkownika.

3.5 Od czasu do czasu możemy zmieniać specyfikację techniczną Usługi, a czasami możemy być zmuszeni do zmiany Numeru Usługi.

3.6 Nasza Polityka Uczciwego Korzystania ma zastosowanie do niektórych usług, z których Użytkownik może skorzystać. Jeśli użytkownik korzysta z Usługi w sposób naruszający nasze Zasady dozwolonego użytku, możemy ograniczyć korzystanie z Usługi w dowolny sposób dozwolony przez te zasady. Działania takie mogą obejmować między innymi ograniczenie pojemności udostępnianej użytkownikowi w celu korzystania z Usługi.

3.7 Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że każda osoba korzystająca z jego Usługi przestrzega warunków niniejszej Umowy. Wszelkie naruszenia przez takie osoby będą uznawane za naruszenie niniejszej Umowy przez Użytkownika.

 1. Usługi telefoniczne (w stosownych przypadkach)

4.1 Kupując nasze usługi telefoniczne (VoIP), użytkownik potwierdza, że rozumie, iż nasze usługi:

mogą być czasami niedostępne w wyniku czynników, na które nie mamy wpływu, na przykład pogody, przerw w dostawie prądu lub awarii dostawcy usług internetowych (ISP) lub połączenia szerokopasmowego, a użytkownik rozumie, że w takich okolicznościach wszystkie usługi (w tym publiczne usługi połączeń alarmowych 999/112) będą również niedostępne;

 • nie może podawać numeru telefonu i lokalizacji użytkownika operatorowi publicznych służb ratunkowych 999/112, jeśli użytkownik dzwoni do publicznych służb ratunkowych. Użytkownik może być zmuszony do podania operatorowi ustnie informacji o swojej lokalizacji i numeru telefonu;
 • w przypadku korzystania poza wyspą Jersey, może nie połączyć użytkownika z krajowymi służbami ratunkowymi po wybraniu odpowiedniego numeru alarmowego; oraz
 • może nie oferować wszystkich funkcji, których można oczekiwać od konwencjonalnej linii telefonicznej.

4.2 W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika Usterki Usługi, Spółka zareaguje zgodnie z postanowieniami Umowy o Poziomie Usług, w celu usunięcia Usterki poprzez podjęcie jednego lub więcej z poniższych działań:

4.2.1 Udzielimy Klientowi telefonicznych porad, w tym dotyczących wszelkich testów i kontroli, które Klient powinien przeprowadzić;

4.2.2 W stosownych przypadkach, Spółka przeprowadzi testy diagnostyczne w siedzibie Spółki lub

4.2.3 Wizyta w punkcie naszej sieci lub wizyta w Lokalu Klienta, jeśli nasze wcześniejsze działania nie usunęły Usterki i uznamy, że taka wizyta jest konieczna.

4.3 W przypadku podjęcia przez Spółkę prac mających na celu usunięcie zgłoszonej Usterki Usługi i stwierdzenia jej braku, Spółka może obciążyć Użytkownika opłatą za te prace według obowiązującej stawki godzinowej określonej w Cenniku Spółki.

4.4 W przypadku, gdy na wyraźne żądanie Klienta, London General Insurance Company Limited wyrazi zgodę na obsługę zgłoszonej Usterki Usługi poza Normalnymi Godzinami Pracy London General Insurance Company Limited, Klient zostanie obciążony opłatą według obowiązującej stawki godzinowej określonej w Cenniku London General Insurance Company Limited lub zgodnie z Umową o Poziomie Usług.

 1. RELOKACJA I REKONFIGURACJA

Jeśli Użytkownik zwróci się do Spółki z prośbą o przeniesienie lub rekonfigurację Usługi, Spółka może

5.1 wyrazić zgodę na żądanie Użytkownika, który może być zobowiązany do uiszczenia dodatkowych opłat określonych w Załączniku 4

5.2 odrzucić żądanie Użytkownika, co pozostaje w naszej wyłącznej gestii; oraz

5.3 zażądać od użytkownika wypowiedzenia Usługi i złożenia wniosku o nową Usługę.

 1. OKRES ŚWIADCZENIA USŁUGI („OKRES”)

6.1 Usługa świadczona na podstawie niniejszej Umowy jest świadczona przez początkowy okres 24 miesięcy od Daty Świadczenia Usługi lub w inny sposób określony w Formularzu Zamówienia („Okres Początkowy”), a następnie będzie automatycznie kontynuowana do momentu doręczenia przez jedną ze Stron drugiej Stronie pisemnego wypowiedzenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia lub do momentu zakończenia świadczenia Usługi z jakiegokolwiek innego powodu określonego w niniejszej Umowie.

6.2 W odniesieniu do każdego nowego udogodnienia dodanego do Usługi lub zmian wprowadzonych w Usłudze na żądanie Subskrybenta zastosowanie będzie miał kolejny Początkowy Okres Świadczenia Usługi.

 1. SPRZĘT TELEKOMUNIKACYJNY

Wszystkie obowiązki związane z Urządzeniami Telekomunikacyjnymi są określone w Warunkach Świadczenia Usług

i Warunki mające zastosowanie do danej Usługi.

 1. POŁĄCZENIE

8.1 Jeśli Usługa wymaga połączenia międzysieciowego z innymi licencjonowanymi operatorami, Spółka ponosi odpowiedzialność wyłącznie za część Usługi znajdującą się pod jej bezpośrednią kontrolą.

8.2 Spółka może zawiesić lub zakończyć świadczenie Usługi w trybie natychmiastowym, bez powiadomienia, jeśli jakakolwiek inna część Usługi, nad którą Spółka nie sprawuje bezpośredniej kontroli, zostanie zakończona lub zawieszona.

8.3 W ramach świadczenia Usługi możemy negocjować i zawierać umowy o świadczenie Usług z Innymi Licencjonowanymi Operatorami w imieniu Użytkownika. Poinformujemy Użytkownika o wszelkich szczególnych lub dodatkowych warunkach Innego Licencjonowanego Operatora, a Użytkownik będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

8.4 W przypadku, gdy Spółka jest stroną zawierającą umowę na Usługę z Innym Licencjonowanym Operatorem, Spółka zobowiązuje się do dokonania płatności za taką Usługę bezpośrednio na rzecz takiego Innego Licencjonowanego Operatora. Spółka obciąży Użytkownika takimi płatnościami oddzielnie lub w ramach Opłat za całą Usługę i może to zrobić z wyprzedzeniem według własnego uznania.

 1. OPŁATY

9.1 Wszystkie opłaty za Usługę, które mogą być okresowo zmieniane zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, będą publikowane na stronie www.Homenet.je; lub dostępne w naszych biurach na żądanie Użytkownika lub przekazywane Użytkownikowi w odpowiedni sposób określony przez nas. Jeśli zmienimy jakąkolwiek opłatę na niekorzyść użytkownika, jednak jeśli zmienimy jakiekolwiek warunki na niekorzyść użytkownika, z wyjątkiem zmian nakazanych przez organ regulacyjny lub właściwy organ, wówczas zgodnie z ust. 15 użytkownik będzie miał możliwość rozwiązania Umowy lub Usługi bez ponoszenia dalszych opłat.

9.2 Ceny publikowane na stronie www.Homenet.je nie obejmują podatków lokalnych, o ile nie wskazano inaczej.

9.3 Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie szczegółów i dokładności swojego rachunku.

9.4 Jeśli użytkownik zdecydował się na otrzymywanie rachunków drogą elektroniczną, musi upewnić się, że posiadamy jego prawidłowy adres e-mail i że jego konto e-mail jest prawidłowo skonfigurowane do otrzymywania naszych powiadomień e-mail.

9.5 Jeśli użytkownik zdecyduje się poprosić o papierową wersję rachunku, zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty za taką prośbę.

9.6 Jeśli użytkownik zdecyduje się zapłacić rachunek za pomocą dowolnej metody płatności innej niż polecenie zapłaty, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia użytkownika opłatami za przetwarzanie tych metod płatności.

 1. PŁATNOŚĆ

10.1 Użytkownik zapłaci Spółce na żądanie wszelkie należne opłaty za daną Usługę według stawek określonych na stronie

10.1.1 opublikowanych na stronie www.Homenet.je; lub

10.1.2 zgodnie z Formularzem Zamówienia; lub

10.1.3 dostępne w naszych biurach na żądanie Klienta.

10.2 Wszelkie kwoty należne na podstawie niniejszej Umowy zostaną zapłacone w całości bez żadnych potrąceń innych niż wymagane przez prawo. Użytkownik nie będzie uprawniony do dochodzenia od nas jakiegokolwiek kredytu, potrącenia lub roszczenia wzajemnego w celu uzasadnienia wstrzymania płatności jakiejkolwiek takiej kwoty w całości lub w części.

10.3 Zastrzegamy sobie prawo do naliczania odsetek od wszelkich sald, które pozostają niezapłacone od dnia wymagalności do momentu dokonania pełnej płatności, zarówno przed, jak i po wydaniu jakiegokolwiek orzeczenia, w wysokości czterech procent (4%) powyżej stopy bazowej Banku Anglii i/lub opłaty za opóźnienie w płatności według stawek podawanych od czasu do czasu na stronie www.Homenet.je.

10.4 Będziemy pobierać opłatę, jeśli użytkownik zdecyduje się otrzymywać rachunki w formie papierowej. Szczegóły dotyczące tych opłat można znaleźć na stronie www.Homenet.je.

10.5 W przypadku konieczności ponownego podłączenia Usługi, Home Net zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za ponowne podłączenie. Szczegóły dotyczące tych opłat można znaleźć na stronie www.Homenet.je.

 1. DEPOZYTY I PŁATNOŚCI Z GÓRY

Możemy przeprowadzić kontrolę zdolności kredytowej i odmówić świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika, jeśli wynik kontroli zdolności kredytowej nie będzie zadowalający. Od czasu do czasu możemy wymagać wpłaty depozytu. Jeśli wymagana jest kaucja, London General Insurance Company Limited powiadomi użytkownika o jej wysokości, a użytkownik niezwłocznie dokona płatności na rzecz London General Insurance Company Limited. Spółka może zaliczyć kaucję na poczet wszelkich opłat należnych Spółce lub, po wywiązaniu się ze zobowiązań Użytkownika wobec Spółki, zwrócić ją wraz z odsetkami, które Spółka uzna za stosowne.

 1. NIEWYWIĄZANIE SIĘ Z PŁATNOŚCI

Jeśli Użytkownik nie uiści jakichkolwiek opłat w terminie ich wymagalności, możemy (bez utraty lub ograniczenia jakichkolwiek innych praw lub środków zaradczych) niezwłocznie

12.1 zawiesić Usługę (w tym częściowo) tymczasowo bez powiadomienia, choć Użytkownik pozostaje zobowiązany do zapłaty czynszu w okresie zawieszenia;

12.2 wypowiedzieć niniejszą Umowę i Usługę świadczoną na jej podstawie ze skutkiem natychmiastowym.

 1. ODWOŁANIE

Przed rozpoczęciem świadczenia Usługi niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez:

13.1 Klienta, przy czym Spółka może naliczyć opłatę za wszelkie nieudane prace podjęte i/lub wszelkie środki wydane w celu spełnienia wymagań Klienta;

13.2 nas, jeśli zastosowanie ma punkt 30 niniejszej Umowy.

 1. ZAWIESZENIE

14.1 Możemy zawiesić Usługę Użytkownika natychmiast i bez powiadomienia:

14.1.1 w nagłych wypadkach; w tym w celu zapewnienia lub zabezpieczenia usług dla szpitala lub służb ratunkowych lub innych podstawowych usług lub w celu ochrony życia lub zdrowia;

14.1.2 podczas jakiejkolwiek awarii technicznej Sieci,

14.1.3 gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa i integralności Sieci

14.1.4 w celu zapobieżenia lub zbadania przypadku oszustwa lub przestępstwa lub domniemanego przypadku ich wystąpienia;

14.1.5 Zapobieganie lub badanie sztucznie zawyżonego ruchu;

14.1.6 w celu zapobieżenia naruszeniu jakichkolwiek przepisów prawa lub regulacji.

14.2 Spółka może zawiesić świadczenie Usługi, zawiadamiając o tym Użytkownika pisemnie lub ustnie z takim wyprzedzeniem, jakie jest praktyczne i możliwe, jednak nie krótszym niż 24 godziny:

14.2.1 w celu naprawy, konserwacji lub ulepszenia naszej Sieci Telekomunikacyjnej;

lub

14.2.2 w celu umożliwienia przejazdu pojazdów z nietypowymi ładunkami.

14.3 Możemy również zawiesić świadczenie Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z warunków Umowy, w przypadku gdy prawo do rozwiązania Umowy powstało zgodnie z ust. 15 lub w (bez utraty lub ograniczenia jakichkolwiek innych praw lub środków zaradczych, w tym zakończenia świadczenia Usługi Użytkownika na późniejszym etapie).

14.4 Jeśli przyczyna zawieszenia zostanie usunięta, przywrócimy Usługę tak szybko, jak to możliwe, chyba że nasze prawa do zakończenia świadczenia Usługi zostały już wykonane.

14.5 Użytkownik pozostaje zobowiązany do uiszczenia wszystkich Opłat, w tym opłat za wynajem, przez cały okres, w którym Usługa jest zawieszona.

 1. ZAKOŃCZENIE

15.1 Spółka może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem co najmniej jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia przez nas umowy najmu, najemca będzie zobowiązany do zapłaty czynszu i wszelkich innych obowiązujących opłat do momentu wygaśnięcia okresu wypowiedzenia. Spółka uzna lub zwróci odpowiednią część czynszu zapłaconego z góry za okres po ustaniu odpowiedzialności Użytkownika za czynsz.

15.2 Możemy zakończyć lub zawiesić świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika w okolicznościach opisanych w niniejszych Warunkach Ogólnych, w szczególności w punktach 12 i 14, lub jeśli Użytkownik nie zapobiegnie korzystaniu z Usługi w sposób zabroniony na mocy niniejszej Umowy.

15.3 Użytkownik może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem co najmniej miesięcznego okresu wypowiedzenia. Jeśli użytkownik rozwiąże niniejszą Umowę w początkowym okresie świadczenia usługi, będzie odpowiedzialny za wszelkie zaległe opłaty według stawki obowiązującej w tym czasie. Zaległe opłaty za wynajem nie będą należne, jeśli Usługa zostanie zastąpiona inną Usługą świadczoną przez nas, którą uznamy za porównywalną; lub

15.4 Wypowiedzenie dokonane przez użytkownika zgodnie z punktem 15.3 nie uchyla żadnej innej odpowiedzialności za już świadczoną Usługę.

15.5 Poza wszelkimi innymi prawami do wypowiedzenia wynikającymi z niniejszej Umowy, każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę lub dowolne Usługi w drodze pisemnego zawiadomienia (skierowanego do drugiej Strony, przy czym takie zawiadomienie staje się skuteczne ze skutkiem natychmiastowym):

15.5.1 jeżeli którakolwiek ze Stron dopuściła się istotnego naruszenia niniejszej Umowy, którego nie można naprawić;

15.5.2 niezależnie od odrębnego prawa do rozwiązania umowy z powodu nieuiszczenia opłat zgodnie z ust. 12, jeżeli którakolwiek ze Stron dopuściła się istotnego naruszenia, które można naprawić, ale którego nie naprawi w ciągu 30 dni kalendarzowych (lub dłuższego okresu uzgodnionego przez Strony na piśmie) od powiadomienia o takim naruszeniu;

15.5.3 jeżeli druga Strona nie będzie w stanie spłacić swoich długów lub zostanie objęta postępowaniem upadłościowym/niewypłacalnościowym.

15.6 W przypadku rozwiązania Umowy na mocy niniejszej Umowy lub w inny sposób, jak również w przypadku innych kwot należnych do końca obowiązywania Umowy, Klient może być zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki czynszu lub innych opłat, które byłyby należne za pozostałą część Początkowego Okresu Świadczenia Usługi lub Późniejszego Początkowego Okresu Świadczenia Usługi według stawki obowiązującej w Cenniku Spółki w momencie rozwiązania Umowy, przy czym Spółka dokona odpowiednich potrąceń z tytułu wszelkich czynszów zapłaconych przez Klienta z góry za okres kończący się po zakończeniu Początkowego Okresu Świadczenia Usługi lub Późniejszego Początkowego Okresu Świadczenia Usługi oraz, w stosownych przypadkach, dokona ich zwrotu.

15.7 Oprócz innych kwot, do zapłaty których może zostać zobowiązany Użytkownik, Użytkownik pozostaje zobowiązany do zapłaty wszystkich opłat należnych za Usługę w okresie, w którym Użytkownik nie przestrzega postanowień niniejszej Umowy, aż do końca Okresu Obowiązywania.

15.8 Możemy rozwiązać niniejszą umowę, jeśli użytkownik korzysta z Usługi w sposób naruszający przepisy prawa telekomunikacyjnego.

15.9 Jeśli użytkownik jest klientem będącym konsumentem, może zakończyć świadczenie Usługi bez obowiązku uiszczania jakichkolwiek dalszych opłat na rzecz easyJet w ciągu 14 dni od daty Formularza zamówienia użytkownika, innych niż opłaty za połączenia poniesione w tym okresie, oraz pod warunkiem, że wszelkie urządzenia lub prezenty otrzymane lub zakupione od easyJet, w tym CPE, telefony komórkowe, klucze sprzętowe, routery, w momencie zawarcia Umowy zostaną zwrócone easyJet w takim samym stanie, w tym w oryginalnym opakowaniu i dokumentacji.

 1. MONITOROWANIE I NAGRYWANIE POŁĄCZEŃ

Możemy monitorować i nagrywać połączenia wykonywane do użytkownika przez nas lub odwrotnie. Robimy to w celu ochrony obu Stron, a także w celu poprawy naszych szkoleń personelu, obsługi klienta i celów telemarketingowych.

 1. ZAKWATEROWANIE, ZASILANIE I OCHRONA ODGROMOWA

Patrz Warunki świadczenia usług lub warunki Umowy o gwarantowanym poziomie usług mające zastosowanie do danej usługi.

Serwis.

 1. CPE

Home Net Limited może obciążyć użytkownika kosztami niezwróconych lub uszkodzonych urządzeń CPE zgodnie z naszym cennikiem. Szczegółowe obowiązki związane z CPE są określone w Warunkach świadczenia usług mających zastosowanie do danej Usługi.

 1. INFORMACJE I UPRAWNIENIA

19.1 Użytkownik jest zobowiązany do przekazania nam na żądanie wszelkich informacji i/lub informacji dotyczących współpracy, których możemy w uzasadniony sposób wymagać w celu świadczenia przez nas Usługi na podstawie niniejszej Umowy.

19.2 Użytkownik niezwłocznie poinformuje Spółkę o wszelkich zmianach danych pierwotnie przekazanych Spółce w związku z Usługą i niniejszą Umową.

19.3 W celu zbadania nadużyć w Sieci Telekomunikacyjnej, Użytkownik jest zobowiązany do przekazania nam, na żądanie, wszelkich informacji i zapisów dotyczących korzystania z Usługi lub sprzętu.

20 POUFNOŚĆ

20.1 Strony zachowają w poufności wszelkie informacje (pisemne lub ustne) o charakterze poufnym (w tym oprogramowanie i instrukcje obsługi) uzyskane w ramach niniejszej Umowy i nie ujawnią tych informacji żadnej osobie (innej niż ich pracownicy, profesjonalni doradcy lub jakikolwiek podmiot z Grupy Home Net) bez pisemnej zgody drugiej strony.

20.2 Niniejszy punkt 20 nie ma zastosowania do:

20.2.1 wszelkich informacji, które zostały opublikowane w sposób inny niż w wyniku naruszenia niniejszej Umowy;

20.2.2 informacji, które zgodnie z prawem znajdowały się w posiadaniu odbiorcy przed ich ujawnieniem;

20.2.3 informacje uzyskane od strony trzeciej, która może je ujawnić; oraz

20.2.4 informacje, o których ujawnienie strona została poproszona, a gdyby tego nie zrobiła, mogłaby być do tego zobowiązana na mocy prawa.

20.2.5 informacje wymagane przez organ rządowy, organ regulacyjny, organ ścigania lub inny właściwy organ

 1. NUMERY TELEFONÓW

Przydzielimy użytkownikowi numer telefonu, z którego będzie korzystał wyłącznie w celu uzyskania dostępu do Usług. Możemy przenieść lub zmienić takie numery telefonów w wyniku zmian w obowiązującym prawie lub instrukcji JCRA, Ofcom w Wielkiej Brytanii lub równoważnego organu regulacyjnego, ale dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby zminimalizować wszelkie zakłócenia dla Użytkownika. Możemy wycofać numery telefonów, które zostały przydzielone użytkownikowi w wyniku nieprzestrzegania przez niego postanowień niniejszej Umowy.

 1. DOSTĘP DO POMIESZCZEŃ

Patrz Warunki świadczenia usług oraz warunki Umowy o gwarantowanym poziomie usług mające zastosowanie do danej Usługi.

 1. SKARGI I ARBITRAŻ

Wszelkie reklamacje i arbitraż będą rozpatrywane zgodnie z naszym Kodeksem Postępowania Konsumenckiego.

 1. PRZYDZIAŁ

24.1 Spółka ma prawo do cesji, podwykonawstwa lub przeniesienia wszystkich lub niektórych swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na dowolną osobę i powiadomi Użytkownika przed skorzystaniem z prawa do cesji, podwykonawstwa lub przeniesienia takich praw lub obowiązków.

24.2 Użytkownik nie będzie miał prawa do cedowania, podzlecania lub przenoszenia wszystkich lub jakichkolwiek swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na jakąkolwiek inną osobę, stronę lub podmiot bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

25.1 Wszelkie prawa własności intelektualnej istniejące w odniesieniu do wszelkich informacji, oprogramowania i sprzętu dostarczonego Użytkownikowi w związku z Usługą pozostają własnością Spółki lub odpowiednich właścicieli takich praw własności intelektualnej. Takie informacje nie będą kopiowane, wykorzystywane ani ujawniane (w celach innych niż te, dla których zostały dostarczone) bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

25.2 Prawa własności intelektualnej istniejące w Usługach, oprogramowaniu i sprzęcie dostarczanym Użytkownikowi przez Spółkę są własnością Spółki lub jej licencjodawców. Dostarczając użytkownikowi Usługi, oprogramowanie i sprzęt, nie przenosimy ani nie cedujemy na użytkownika żadnych praw własności intelektualnej do nich lub z nimi związanych.

25.3 W przypadku gdy Home Net tworzy prawa własności intelektualnej w trakcie lub w wyniku świadczenia Usług lub dostarczania CPE użytkownikowi, Home Net jest właścicielem wszystkich tych praw własności intelektualnej.

25.4 Użytkownikowi nie wolno podejmować żadnych działań zagrażających prawom własności intelektualnej Home Net lub licencjodawców Home Net na mocy niniejszego paragrafu 25.

25.5 Słowa lub znaki „Home Net”, „Y Tel” i „Home Net Limited”, bez względu na sposób ich przedstawienia, w tym stylizowane reprezentacje, wszystkie powiązane logo i symbole oraz kombinacje któregokolwiek z powyższych z innym słowem lub znakiem, są znakami towarowymi Home Net lub członka jej Grupy. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

25.6 Prawa autorskie do wszystkich informacji dostarczonych Użytkownikowi w związku z Usługą pozostają własnością Spółki lub właścicieli praw autorskich. Takie informacje nie będą kopiowane, wykorzystywane ani ujawniane (w celach innych niż te, dla których zostały dostarczone) bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

 1. OKRES OBOWIĄZYWANIA I CAŁOŚĆ UMOWY

26.1 Niniejsza Umowa wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym i obowiązuje do momentu zakończenia świadczenia Usługi.

26.2 Niniejsza Umowa określa wszystkie warunki, na jakich Spółka świadczy Usługę na rzecz Użytkownika.

26.3 Wszelkie klauzule, które w sposób wyraźny lub dorozumiany mają obowiązywać po rozwiązaniu niniejszej Umowy, obowiązują po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

Użytkownik musi zabezpieczyć nas przed wszelkimi roszczeniami, które osoba inna niż użytkownik grozi lub wnosi przeciwko nam z powodu sposobu korzystania z Usługi.

 1. PRAWO

Niniejsza Umowa będzie regulowana, konstruowana i interpretowana zgodnie z prawem wyspy Jersey, a każda ze stron niniejszym poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów Jersey.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

29.1 Nie wyłączamy ani nie ograniczamy odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania.

29.2 Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub w inny sposób za utratę (bezpośrednią lub pośrednią) zysków, działalności gospodarczej lub przewidywanych oszczędności, ani za jakiekolwiek pośrednie lub wtórne straty lub szkody.

29.3 Nasza odpowiedzialność wobec użytkownika z tytułu umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub w inny sposób w związku ze świadczeniem Usługi lub w inny sposób na mocy niniejszej Umowy jest ograniczona do wartości wszelkich kwot zapłaconych przez użytkownika na rzecz nas na mocy niniejszej Umowy w dowolnym 12-miesięcznym okresie kroczącym, począwszy od dnia, w którym rozpoczniemy świadczenie Usługi zgodnie z punktem 2.1.

29.4 Każde postanowienie niniejszego paragrafu ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność działa oddzielnie. Jeśli jakakolwiek część zostanie uznana za nierozsądną lub niemającą zastosowania w jakichkolwiek okolicznościach, pozostałe części będą nadal obowiązywać.

29.5 Ponosimy odpowiedzialność za niewypełnienie któregokolwiek z naszych zobowiązań określonych w Umowie o Poziomie Usług mającej zastosowanie do Usługi, ale wyłącznie w zakresie określonym w niniejszym paragrafie 29 i z zastrzeżeniem paragrafu 30 niniejszej Umowy. W przypadku sprzeczności między warunkami określonymi w ust. 29 a obowiązującymi Warunkami świadczenia usług lub Umową o gwarantowanym poziomie usług, warunki określone w ust. 29 będą miały charakter rozstrzygający.

29.6 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i korzystanie z wszelkich kodów dostępu, haseł lub numerów PIN używanych w ramach Usługi. Zaleca się, aby nie używać ich z urządzeniami CPE lub innymi odpowiednimi urządzeniami z pamięcią, takimi jak telefony z funkcją wyświetlania ostatnio wybieranego numeru. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Użytkownika w wyniku nieprzestrzegania przez niego postanowień niniejszego punktu.

29.7 CPE NIE zapewnia odporności na nieuczciwe włamania lub hakowanie, a użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że podjął wszelkie środki w celu zapobieżenia takiemu nieuczciwemu wykorzystaniu jego CPE, które może obejmować hakowanie lub jakąkolwiek formę oszustwa związanego z opłatami, nieuczciwym wybieraniem numerów lub innymi formami oszustwa, które powoduje, że CPE wykonuje połączenia lub ponosi opłaty, których użytkownik nie jest świadomy. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez użytkownika w wyniku nieprzestrzegania niniejszych warunków lub w wyniku jakiejkolwiek oszukańczej działalności prowadzonej przeciwko użytkownikowi za pośrednictwem jego CPE. Nie monitorujemy wykorzystania CPE użytkownika indywidualnie, a za monitorowanie opłat ponoszonych przez użytkownika odpowiada użytkownik. W przypadku, gdy poniesiemy opłaty w wyniku jakichkolwiek działań hakerskich lub oszukańczych, będziemy dążyć do odzyskania tych opłat od użytkownika w całości, a użytkownik zapłaci wszystkie takie opłaty, jakie mogły zostać poniesione.

 1. SPRAWY POZA UZASADNIONĄ KONTROLĄ

London General Insurance Company Limited nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie postanowień niniejszej Umowy, które zostało spowodowane przez czynniki pozostające poza uzasadnioną kontrolą London General Insurance Company Limited, w tym m.in. działanie siły wyższej, pożar, uderzenie pioruna, eksplozję, wojnę, zamieszki, powódź, spory zbiorowe (niezależnie od tego, czy dotyczą one pracowników London General Insurance Company Limited), ekstremalne warunki pogodowe lub działania rządu bądź innych właściwych organów.

 1. OGRANICZENIA PRAWNE I REGULACYJNE DOTYCZĄCE USŁUGI

Jeśli ograniczenia o charakterze prawnym lub regulacyjnym uniemożliwią nam świadczenie Usługi, nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika za niedostarczenie Usługi.

 1. UWAGA

32.1 Zawiadomienia przekazywane na podstawie niniejszej Umowy muszą być sporządzone na piśmie i dostarczone osobiście lub wysłane faksem lub opłaconą z góry przesyłką pocztową w następujący sposób:

32.1.1 Do Spółki na adres siedziby Spółki wskazany w Formularzu Zamówienia lub na ostatnim rachunku wystawionym przez Klienta lub na inny adres, o którym Spółka może poinformować Klienta;

32.1.2 Użytkownikowi na adres fizyczny lub elektroniczny, na który Użytkownik zwrócił się do nas o wysyłanie rachunków, adres Lokalu lub, jeśli Użytkownik jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, na adres siedziby Użytkownika.

 1. WYKORZYSTANIE INFORMACJI

33.1 Użytkownik gwarantuje, że przestrzegał i przestrzega oraz zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów o ochronie danych, w tym, bez ograniczeń, ustawy o ochronie danych (Jersey) z 2005 roku.

33.2 Gwarantujemy, że przestrzegamy i będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, w tym, bez ograniczeń, ustawy o ochronie danych (Jersey) z 2005 r.

33.3 Będziemy wykorzystywać posiadane przez nas informacje o użytkowniku i korzystaniu przez niego z Usługi do celów marketingowych. Nie zrobimy tego, jeśli użytkownik nas o to poprosi.

33.4 Będziemy przetwarzać dane rozliczeniowe użytkownika oraz informacje o korzystaniu przez niego z Usługi w celu marketingu naszych własnych produktów i usług telekomunikacyjnych. Dzięki temu możemy lepiej informować użytkownika o oferowanych przez nas produktach, usługach i opcjach, które mogą być dla niego szczególnie interesujące. Nie ujawnimy tych informacji nikomu poza członkami Grupy Home Net. Potrzebujemy zgody Użytkownika, aby nadal zapewniać mu wszystkie korzyści, jakie zapewnia to przetwarzanie, a Użytkownik powinien wskazać, czy nie chce udzielić nam takiej zgody w Formularzu zamówienia Usługi.

33.5 Możemy przekazywać posiadane przez nas informacje o użytkowniku innym spółkom w ramach Grupy Home Net w celu ułatwienia świadczenia usług na rzecz użytkownika.

 1. SEKWENCYJNOŚĆ

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

 1. ODMIANA

35.1 Z zastrzeżeniem naszych wymogów licencyjnych, możemy zmienić warunki niniejszej Umowy w dowolnym momencie, jednak jeśli zmienimy jakiekolwiek warunki na niekorzyść użytkownika, z wyjątkiem zmian wprowadzonych na mocy 35.2, wówczas zgodnie z paragrafem 15 użytkownik będzie miał możliwość rozwiązania Umowy lub Usługi bez ponoszenia dalszych opłat.

35.2 Możemy zmienić zasady lub warunki, jeśli zostaniemy o to poproszeni przez organ regulacyjny lub właściwy organ.

35.3 Będziemy publikować wszelkie zmiany naszych warunków na stronie www.Homenet.je.

35.6 Spółka opublikuje szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian w niniejszej Umowie pod adresem www. Homenet.je

 1. ZRZECZENIE SIĘ PRAW

Jeśli którakolwiek ze stron nie wykona lub nie wyegzekwuje jakiegokolwiek prawa przyznanego na mocy niniejszej Umowy, nie będzie to uważane za zrzeczenie się tych praw ani nie będzie stanowić przeszkody w ich wykonaniu lub egzekwowaniu w późniejszym terminie. Jeśli zrzekamy się określonego naruszenia niniejszej Umowy przez Użytkownika, zrzeczenie to jest ograniczone do tego konkretnego naruszenia.

Home Net Limited

Dodatek 1

Zasady dopuszczalnego użytkowania (AUP)

 1. Ogólne

Home Net i jej podmioty stowarzyszone („Home Net”) dostarczają użytkownikom biznesowym i konsumenckim różnorodne produkty i usługi związane z technologią informacyjną, w tym takie usługi jak dostęp do Internetu, usługi dostarczania treści, różne pakiety i usługi poczty elektronicznej (e-mail), usługi hostingu WWW, ATM, Frame Relay, stacjonarne i mobilne usługi głosowe i inne usługi transmisji danych (np. SMS), usługi online i usługi telekomunikacyjne związane z Internetem (każda z nich zwana jest „Usługą”, a łącznie „Usługami”).

Niniejsze Zasady dopuszczalnego użytkowania („AUP”) określają dopuszczalne korzystanie z Usług w celu zapewnienia jakości usług i prywatności naszych Klientów oraz integralności, bezpieczeństwa, niezawodności i prywatności sieci Home Net, systemów, produktów, Usług, obiektów hostingowych serwerów i danych w nich zawartych (łącznie „Sieć Home Net”). Klienci Home Net (którzy dla celów niniejszej polityki są zdefiniowani jako każda strona, która nabywa Usługę od Home Net) są zobowiązani do przestrzegania niniejszego AUP jako warunku otrzymywania Usług od Home Net.

Klienci Home Net ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treści i wiadomości, do których uzyskują dostęp, które publikują, rozpowszechniają lub w inny sposób udostępniają za pośrednictwem sieci Home Net. Home Net zachęca swoich Klientów do samodzielnego oceniania swoich witryn internetowych za pomocą dużej agencji ratingowej, takiej jak Internet Content Rating Association (ICRA)(http://www.icra.org).

 1. Działania zabronione

Sprzeczne z polityką Home Net jest dokonywanie lub uczestniczenie przez któregokolwiek z klientów lub innych użytkowników Usługi w jakichkolwiek działaniach wymienionych poniżej (faktycznych lub próbowanych i bezpośrednich lub pośrednich) za pośrednictwem Usługi.

Każda z wymienionych poniżej praktyk (każda zwana dalej „Zabronionym działaniem”) stanowi nadużycie sieci Home Net przez innych Klientów i zakłóca ich działanie. Takie praktyki są zabronione

 1. Publikowanie lub wysyłanie wiadomości o zasadniczo podobnej treści do co najmniej 10 grup dyskusyjnych Usenet lub innych grup dyskusyjnych, forów, serwisów listowych lub innych podobnych grup lub list (każda z nich zwana jest dalej „Listą”);
 2. Publikowanie lub wysyłanie wiadomości, artykułów lub innych treści na listę, które są nie na temat zgodnie ze statutem lub innymi często zadawanymi pytaniami opublikowanymi przez właściciela lub opisami listy;
 3. Publikowanie bomb pocztowych, łańcuszków listowych lub piramid finansowych;
 4. Wysyłanie niezamówionych wiadomości handlowych lub komunikatów w jakiejkolwiek formie („SPAM”);
 1. Fałszowanie informacji o użytkowniku lub innych informacji związanych z Usługą, w tym m.in. celowe pomijanie, usuwanie, podrabianie lub wprowadzanie w błąd informacji o transmisji, w tym nagłówków, zwrotnych adresów pocztowych i adresów protokołu internetowego, przekazywanych Home Net lub innym użytkownikom Usługi lub angażowanie się w jakiekolwiek działania mające na celu ukrycie tożsamości lub danych kontaktowych Klienta lub jego Użytkowników Końcowych;
 2. Nieautoryzowany dostęp do danych, Usług, systemów lub sieci lub korzystanie z nich, w tym wszelkie próby sondowania, skanowania lub testowania podatności systemu lub sieci na zagrożenia lub naruszenia środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania bez wyraźnej zgody właściciela systemu lub sieci;
 3. Monitorowanie danych lub ruchu w dowolnej sieci lub systemie bez upoważnienia właściciela systemu lub sieci;
 4. Zakłócanie działania Usługi na rzecz dowolnego użytkownika, hosta lub sieci, w tym, bez ograniczeń, bombardowanie pocztą, zalewanie, celowe próby przeciążenia systemu i ataki typu broadcast;
 5. Korzystanie z konta internetowego lub komputera bez upoważnienia właściciela;
 6. zbieranie informacji podstępem, w tym między innymi oszustwa internetowe (nakłanianie innych osób do ujawnienia swoich haseł), kradzież haseł, phishing, skanowanie luk w zabezpieczeniach i skanowanie portów;
 7. Używanie fałszywych, wprowadzających w błąd lub oszukańczych nagłówków pakietów TCP-IP lub jakiejkolwiek części informacji nagłówka w wiadomościach e-mail lub postach grup dyskusyjnych;
 8. Korzystanie z Usługi w celu rozpowszechniania oprogramowania, które potajemnie gromadzi informacje o użytkowniku lub potajemnie przekazuje informacje o użytkowniku;
 9. Wszelkie działania lub zachowania, które mogą skutkować odwetem na naszej sieci;
 10. Wszelkie działania lub zachowania, które mogą stanowić naruszenie obowiązujących przepisów prawa, kodeksów lub regulacji, w tym ochrony danych;
 11. celowego lub świadomego wprowadzania do Usługi wirusów lub innych programów infekujących lub nieużywania aktualnego programu antywirusowego do skanowania wszystkich materiałów pobranych z Usługi;
 12. Podawanie się za inne sieci komputerowe i użytkowników;
 13. Wszelkie działania lub zachowania, które w nieuzasadniony sposób zakłócają korzystanie z Usług przez innych klientów.
 14. Angażowanie się w jakiekolwiek inne działania, które
 1. narusza prawo lub przepisy (w tym między innymi zniesławienie, oszczerstwo, naruszenie prywatności, nękanie, obsceniczność, pornografię dziecięcą, prawa i przepisy eksportowe oraz naruszenie lub sprzeniewierzenie praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych lub innych praw własności intelektualnej innej strony);
 2. zagraża integralności i/lub bezpieczeństwu jakiejkolwiek sieci lub systemu komputerowego (w tym między innymi przesyłanie wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb czasowych, rejestratorów naciśnięć klawiszy, oprogramowania szpiegującego, oprogramowania reklamowego, złośliwego oprogramowania lub innych szkodliwych programów lub podobnego kodu komputerowego zaprojektowanego w celu negatywnego wpływu na działanie jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego);
 • ma na celu skrzywdzenie lub próbę skrzywdzenia nieletnich w jakikolwiek sposób;
 1. próbuje korzystać z Usługi w taki sposób, aby uniknąć ponoszenia opłat lub w inny sposób być zobowiązanym do zapłaty za takie korzystanie;
 2. w inny sposób pogarsza lub zakłóca korzystanie z Usługi przez innych użytkowników;
 3. narusza jakikolwiek obowiązek prawny wobec osoby trzeciej, taki jak obowiązek umowny lub obowiązek zachowania poufności; lub
 • narusza ogólnie przyjęte standardy postępowania i korzystania z Internetu lub innych sieci, w tym między innymi ataki typu „odmowa usługi”, zniekształcanie stron internetowych, skanowanie portów i sieci oraz nieautoryzowane penetracje systemu.
 • jest nadmiernie brutalna, nawołuje do przemocy, grozi przemocą lub zawiera treści nękające lub nawołujące do nienawiści;
 1. są nieuczciwe lub wprowadzające w błąd na mocy przepisów o ochronie konsumentów obowiązujących w dowolnej jurysdykcji, w tym łańcuszków i piramid finansowych;
 2. są zniesławiające lub naruszają prywatność danej osoby;
 3. stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia danej osoby, stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego, zagraża bezpieczeństwu narodowemu lub zakłóca dochodzenie prowadzone przez organy ścigania;
 • niewłaściwie ujawnia tajemnice handlowe lub inne poufne lub zastrzeżone informacje innej osoby; ma na celu pomóc innym w pokonaniu technicznych zabezpieczeń praw autorskich;
 • narusza znak towarowy lub usługowy, patent lub inne prawo własności innej osoby;
 • są w jakikolwiek sposób dyskryminujące, w tym ze względu na płeć, rasę lub wiek;
 1. ułatwia jakiekolwiek działania lub zachowania, które są lub mogą być zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne, nieprzyzwoite, obraźliwe lub groźne;
 • obejmuje kradzież, oszustwo, handel narkotykami, pranie pieniędzy lub terroryzm;
 • jest w inny sposób niezgodna z prawem lub nakłania do zachowań niezgodnych z prawem obowiązującym użytkownika lub nas; oraz
 • jest w inny sposób złośliwy, oszukańczy lub może skutkować działaniami odwetowymi przeciwko nam ze strony urażonych widzów. xix. Treści „publikowane lub przesyłane” za pośrednictwem naszej sieci lub sprzętu obejmują treści internetowe, wiadomości e-mail, wpisy na tablicach ogłoszeń, czaty i wszelkie inne rodzaje wpisów, wyświetlania lub przesyłania, które opierają się na Internecie.
 1. Angażowanie się w którekolwiek z działań wymienionych powyżej przy użyciu usługi innego dostawcy, ale kierowanie działań za pośrednictwem konta Home Net, remailera lub w inny sposób za pośrednictwem Usługi.

WSZELKIE POŚREDNIE LUB USIŁOWANE NARUSZENIA NINIEJSZEJ UMOWY PRZEZ LUB W IMIENIU KLIENTA LUB UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA ORAZ WSZELKIE FAKTYCZNE LUB USIŁOWANE NARUSZENIA PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ W IMIENIU KLIENTA LUB UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA BĘDĄ UZNAWANE ZA NARUSZENIE UMOWY PRZEZ TAKIEGO KLIENTA LUB UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA.

 1. Prawa i środki zaradcze

Jeśli Home Net stwierdzi, że Klient, jego przedstawiciele lub użytkownicy końcowi naruszyli lub nie zastosowali się do niniejszego AUP lub zaangażowali się (lub zezwolili innym na zaangażowanie się) w Zabronione Działania, Home Net może podjąć działania, które uzna za stosowne. Może to obejmować wszystkie lub dowolne z poniższych elementów:

 1. Zawieszenie i/lub zakończenie świadczenia Usług na rzecz Klienta w dowolnym momencie;
 2. wydanie ostrzeżenia Klientowi;
 3. wszczęcie postępowania prawnego przeciwko Klientowi o zwrot wszystkich kosztów na zasadzie odszkodowania (w tym między innymi uzasadnionych kosztów administracyjnych i prawnych) wynikających z naruszenia niniejszej AUP;
 4. blokowanie całego ruchu ze znanych bloków adresów IP, które obsługują programy do masowego skanowania portów, takie jak Proxy Hunter, lub inne niezgodne z prawem działania, w celu ochrony systemu i zasobów sieciowych Klienta;
 5. podjęcie dalszych działań prawnych przeciwko Klientowi; oraz
 1. w przypadku działań niezgodnych z prawem – przeprowadzenie dochodzenia i powiadomienie odpowiednich organów prawnych.

Jeśli otrzymamy nakaz sądowy nakazujący nam ujawnienie tożsamości Klienta osobie składającej skargę na niewłaściwe korzystanie z Usług, będziemy do tego uprawnieni. Będziemy również uprawnieni do ujawnienia tożsamości użytkownika lub innych posiadanych przez nas danych dotyczących korzystania z Usług policji lub innym organom publicznym, jeśli będzie to wymagane przez prawo. Home Net rozpatrzy wszystkie sprawy i skargi zgodnie z ich indywidualnymi zaletami. Home Net ma prawo do niepodejmowania działań przeciwko użytkownikowi nawet w przypadku złożenia skargi dotyczącej naruszenia niniejszej AUP. Home Net zastrzega sobie prawo do wdrożenia, tam gdzie to możliwe, mechanizmów technicznych zapobiegających Zabronionym Działaniom. Ponadto Home Net zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami administracyjnymi związanymi z zabronionymi działaniami Klienta, w tym między innymi odzyskaniem kosztów identyfikacji sprawców i usunięcia ich z Usługi lub zaprzestania świadczenia im Usługi, w kwocie równej rzeczywistym wydatkom Home Net poniesionym w celu zapobiegania takim działaniom lub reagowania na nie.

Wyłącznie w przypadku skarg dotyczących spamu: Oprócz wszelkich stosownych opłat opisanych powyżej, Home Net zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kwotą określoną zgodnie z obowiązującym prawem lub, jeśli kwota nie została określona, kwotą 10,00 USD za spam e-mail, ponieważ takie wiadomości są nie tylko irytujące dla użytkowników Internetu, ale także poważnie wpływają na wydajność i opłacalność sieci Home Net (zwiększają koszty Home Net poprzez zatykanie sieci, uniemożliwiając dostęp do stron internetowych i potencjalnie prowadząc do przestojów krytycznych aplikacji internetowych Klientów).

Żadne z postanowień niniejszej AUP nie ogranicza praw i środków prawnych Home Net (dostępnych na mocy prawa lub na zasadzie słuszności) w jakikolwiek sposób w odniesieniu do jakichkolwiek Niedozwolonych działań.

 1. Ochrona hasłem

Klienci są odpowiedzialni za ochronę swoich haseł oraz za wszelkie autoryzowane lub nieautoryzowane użycie ich haseł. Klientom nie wolno ujawniać swojego hasła ani wykorzystywać lub zezwalać komukolwiek na korzystanie z Usługi Home Net w celu odgadywania haseł lub uzyskiwania dostępu do innych systemów lub sieci bez pisemnej autoryzacji. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa sieci lub urządzenia sieciowego, Home Net pomoże w namierzeniu i/lub wydaleniu takiego sprawcy na poziomie sieci w zakresie, jaki Home Net uzna za uzasadniony, według własnego uznania.

 1. Dostęp do internetowych centrów danych

W przypadku Klientów uzyskujących dostęp do Internetowych Centrów Danych (IDC), oprócz i w zakresie niesprzecznym z zasadami poszczególnych IDC, dostęp do IDC mogą uzyskać wyłącznie osoby wskazane na piśmie przez Home Net lub przez Klienta w Formularzu Rejestracyjnym Klienta („Upoważniony Personel”). Klient zobowiązany jest do uprzedniego pisemnego powiadomienia Home Net o wszelkich zmianach w Formularzu Rejestracyjnym Klienta i liście Upoważnionego Personelu. Klient i jego przedstawiciele nie będą zezwalać żadnym nieupoważnionym osobom na dostęp lub wejście do IDC. Klient i jego przedstawiciele mogą uzyskać dostęp wyłącznie do tej części IDC, która została udostępniona Klientowi przez Home Net w celu umieszczenia sprzętu Klienta i korzystania z Usług IDC („Obszar Klienta”), chyba że zostanie to zatwierdzone w inny sposób przez upoważnionego przedstawiciela Home Net.

 1. Korzystanie z internetowego centrum danych

Postępowanie w internetowych centrach danych. W przypadku Klientów uzyskujących dostęp do IDC, oprócz i w zakresie niebędącym w sprzeczności z zasadami poszczególnych IDC, Klient i jego przedstawiciele zgadzają się przestrzegać wszystkich środków bezpieczeństwa i ochrony ustanowionych przez Home Net i określonych w Przewodniku dla Klienta dostarczonym Klientowi przez Home Net.

Klient i jego przedstawiciele nie będą również wykonywać ani uczestniczyć w żadnej z poniższych czynności:

 1. niewłaściwego użytkowania lub nadużywania jakiejkolwiek własności lub sprzętu Home Net lub jakiejkolwiek własności lub sprzętu osób trzecich;
 2. nieuprawnionego korzystania lub ingerowania w jakąkolwiek własność lub sprzęt innego Klienta Home Net;
 3. nękania jakichkolwiek osób, w tym pracowników Home Net i przedstawicieli innych klientów Home Net;
 4. angażować się w jakąkolwiek działalność naruszającą prawo lub pomagać lub wspierać jakąkolwiek działalność niezgodną z prawem podczas przebywania na terenie Home Net lub w związku z Usługami IDC.

Przedmioty zabronione. W przypadku Klientów uzyskujących dostęp do IDC, oprócz i w zakresie niebędącym w sprzeczności z zasadami poszczególnych IDC, Klient i jego przedstawiciele będą utrzymywać każdą Strefę Klienta w czystości, wolną i wolną od gruzu i śmieci. Klientowi nie wolno, chyba że Home Net wyrazi na to pisemną zgodę, (1) umieszczać w Strefie Klienta sprzętu komputerowego lub innego sprzętu, który nie został pisemnie wskazany Home Net; (2) przechowywać w Strefie Klienta jakichkolwiek produktów papierowych lub innych materiałów łatwopalnych (innych niż instrukcje obsługi sprzętu); oraz (3) wnosić do IDC jakichkolwiek Materiałów Niedozwolonych (zgodnie z definicją poniżej). „Materiały zabronione” obejmują między innymi następujące i podobne przedmioty:

 1. żywność i napoje;
 2. wyroby tytoniowe;
 3. materiały wybuchowe i broń;
 4. materiały niebezpieczne;
 5. alkoholu, nielegalnych narkotyków i innych środków odurzających;
 6. urządzeń elektromagnetycznych, które mogłyby w nieuzasadniony sposób zakłócać działanie sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego;
 7. materiały radioaktywne;
 8. wszelkiego rodzaju sprzętu fotograficznego lub nagrywającego (innego niż sprzęt do tworzenia kopii zapasowych taśm).
 1. Sprzęt i połączenia

Sprzęt klienta. W przypadku Klientów uzyskujących dostęp do IDC, oprócz i w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z zasadami poszczególnych IDC, każde urządzenie zainstalowane w Strefie Klienta („Urządzenie Klienta”) musi być wyraźnie oznaczone nazwą Klienta (lub nazwą kodową przekazaną Home Net na piśmie) oraz identyfikacją poszczególnych komponentów. Każde połączenie do i z Urządzenia Klienta musi być wyraźnie oznaczone nazwą Klienta (lub nazwą kodową przekazaną Home Net na piśmie) oraz punktem początkowym i końcowym połączenia. Sprzęt klienta musi być skonfigurowany i działać przez cały czas zgodnie ze specyfikacjami producenta, w tym wymaganiami dotyczącymi gniazdka elektrycznego, poboru mocy i odstępów. Klient musi dołożyć wszelkich starań, aby powiadomić Home Net z co najmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem za każdym razem, gdy zamierza podłączyć lub odłączyć Sprzęt Klienta lub inny sprzęt.

 1. Modyfikacja niniejszej polityki

Home Net zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji niniejszego AUP. Oczekuje się, że użytkownik będzie od czasu do czasu sprawdzał tę stronę internetową w celu zapoznania się z wszelkimi wprowadzanymi przez nas zmianami, ponieważ takie aktualizacje są prawnie wiążące dla użytkownika. Niektóre z postanowień zawartych w niniejszym AUP mogą również zostać zastąpione postanowieniami lub powiadomieniami opublikowanymi w innym miejscu na naszej stronie internetowej lub w pisemnych dokumentach wydanych użytkownikowi.

 1. Zaplanowana konserwacja

Aby uzyskać informacje na temat zaplanowanej konserwacji, należy zapoznać się z harmonogramem konserwacji opublikowanym na stronie internetowej Home Net.

KORZYSTANIE Z USŁUG HOME NET Email – DODATKOWE WARUNKI POLITYKI

 1. Masowa komercyjna poczta elektroniczna
 1. Użytkownik nie może używać usługi Home Net E-Mail (takiej jak @homenetmail lub ytelmail ) do wysyłania wiadomości masowych. W przypadku tych Usług należy zapoznać się z odpowiednimi Warunkami dotyczącymi produktów. Użytkownik może korzystać z dedykowanego systemu hostingu w celu wysyłania poczty masowej, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych Zasadach dopuszczalnego użytkowania.
 1. Użytkownik musi uzyskać naszą uprzednią zgodę na wysyłanie masowych komercyjnych wiadomości e-mail innych niż do celów badań rynkowych, w przypadku których użytkownik musi być w stanie wykazać, że spełnione są następujące warunki:
 1. Docelowi odbiorcy wyrazili zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail za pomocą pewnych środków potwierdzających, takich jak procedura opt-in;
 1. Procedury uzyskiwania zgody obejmują uzasadnione środki zapewniające, że osoba udzielająca zgody jest właścicielem adresu e-mail, którego zgoda dotyczy;
 1. Użytkownik przechowuje dowód zgody odbiorcy w formie, która może zostać niezwłocznie przedstawiona w ciągu 72 godzin od otrzymania żądania odbiorcy lub naszego żądania przedstawienia takiego dowodu;
 1. Treść wiadomości e-mail musi zawierać informacje o tym, skąd uzyskano adres e-mail, na przykład: „Zgodziłeś się na otrzymywanie tej promocji e-mail z naszej witryny internetowej lub z jednej z naszych witryn partnerskich” oraz informacje o tym, jak poprosić o dowód zgody, na przykład: „Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak otrzymaliśmy Twój adres e-mail, skontaktuj się z nami pod adresem abuse@yourdomain.com”;
 1. Stosowane są procedury umożliwiające odbiorcy cofnięcie zgody – takie jak link w treści wiadomości e-mail lub instrukcje dotyczące odpowiedzi ze słowem „Usuń” w temacie, a takie cofnięcia zgody są wdrażane w ciągu 72 godzin;
 1. Użytkownik musi opublikować adres e-mail abuse@yourdomain.com na pierwszej stronie dowolnej witryny internetowej powiązanej z pocztą e-mail, musi zarejestrować ten adres na stronie abuse.net i musi niezwłocznie odpowiadać na wiadomości wysyłane na ten adres
 1. Polityka prywatności musi być opublikowana dla każdej domeny powiązanej z mailingiem;
 1. Masz możliwość śledzenia anonimowych skarg;
 1. Użytkownik nie może w żaden sposób ukrywać źródła wiadomości e-mail. Wiadomość e-mail musi zawierać adres e-mail odbiorcy w treści wiadomości lub w wierszu „DO” wiadomości e-mail.
 1. Niniejsze zasady mają zastosowanie do wiadomości wysyłanych przy użyciu Usługi e-mail lub sieci użytkownika, lub do wiadomości wysyłanych z dowolnej sieci przez użytkownika lub jakąkolwiek osobę w jego imieniu, które bezpośrednio lub pośrednio odsyłają odbiorcę do witryny hostowanej za pośrednictwem Usługi e-mail użytkownika. Użytkownik nie może korzystać z usług poczty e-mail stron trzecich, które nie mają podobnych procedur dla wszystkich swoich klientów.
 1. Możemy testować i monitorować zgodność użytkownika z tymi wymogami, w tym w dowolnym momencie zażądać informacji o wyrażeniu zgody z losowej próbki listy użytkownika.
 1. Niechciane wiadomości e-mail

Użytkownik nie może wysyłać żadnych niechcianych wiadomości e-mail, zarówno o charakterze komercyjnym, jak i niekomercyjnym, do osób, które zaznaczyły, że nie chcą ich otrzymywać.

 1. Testowanie podatności

Użytkownik nie może podejmować prób sondowania, skanowania, penetrowania lub testowania słabych punktów Usług Home Net E-Mail, systemu lub sieci ani naruszać naszych środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania, zarówno za pomocą technik pasywnych, jak i inwazyjnych, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

 1. Systemy współdzielone

Użytkownik nie może korzystać z żadnego systemu współdzielonego dostarczonego przez Home Net w sposób, który niepotrzebnie zakłóca normalne działanie systemu współdzielonego lub który zużywa nieproporcjonalną część zasobów systemu. Możemy na przykład zabronić zautomatyzowanego lub skryptowego korzystania z Usług pocztowych Home Nets, jeśli ma to negatywny wpływ na system pocztowy, lub możemy zażądać od użytkownika naprawienia nieprawidłowości w kodzie hostowanym w Chmurze, jeśli niepotrzebnie koliduje to z korzystaniem z Chmury przez innych klientów Chmury. Użytkownik zgadza się, że możemy poddać kwarantannie lub usunąć wszelkie dane przechowywane w systemie współdzielonym, jeśli dane te są zainfekowane wirusem lub są w inny sposób uszkodzone i mogą potencjalnie zainfekować lub uszkodzić system lub dane innych klientów przechowywane w tym samym systemie.

 1. Inne
 1. Użytkownik musi posiadać ważne i aktualne informacje w pliku u swojego rejestratora nazw domen dla każdej domeny hostowanej w naszej sieci.
 2. Użytkownik może korzystać wyłącznie z adresów IP przydzielonych mu przez nasz personel.
 3. Użytkownik nie może podejmować żadnych działań, które bezpośrednio lub pośrednio skutkowałyby umieszczeniem któregokolwiek z naszych adresów IP w bazie danych nadużyć.
 4. Użytkownik zgadza się, że jeśli zarejestruje rekord DNS lub strefę na zarządzanych lub obsługiwanych przez Home Net serwerach DNS lub usługach dla domeny, której nie jest rejestrującym lub kontaktem administracyjnym zgodnie z systemem WHOIS rejestratorów, że na żądanie rejestrującego lub kontaktu administracyjnego zgodnie z systemem WHOIS rejestratorów Home Net może modyfikować, przenosić lub usuwać takie rekordy lub strefy.
 1. Kontrola eksportu

Usługi Home Net E-Mail nie mogą być wykorzystywane przez osoby, organizacje, firmy lub jakiekolwiek inne podmioty prawne lub organy nieposiadające osobowości prawnej, w tym spółki stowarzyszone lub spółki należące do grupy, które naruszają jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa lub regulacje, w tym (ale nie wyłącznie) przepisy dotyczące kontroli eksportu i/lub środki ograniczające/sankcje. Powinno to obejmować zaangażowanie lub podejrzenie zaangażowania w działania lub sprawy oraz powiązania z innymi osobami, które sponsorują lub wspierają takie działania lub sprawy.

Home Net Limited

Dodatek 2

Ckodeks postępowania dla konsumentów

Niniejszy Kodeks postępowania ma na celu

 • Dostarczanie informacji o oferowanych przez nas produktach i usługach
 • Informacje o tym, jak się z nami skontaktować
 • Wyjaśnienie procesu rejestracji skargi, sposobu jej rozpatrzenia oraz tego, co należy zrobić w przypadku niezadowolenia z naszej odpowiedzi.
 • Przedstawienie naszego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu i ochrony środowiska.


Zawartość

O nas.

Obsługa klienta

Jak się z nami skontaktować.

Reklamacje klientów

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Zmiany w Kodeksie postępowania z klientami

O Home Net

Kim jesteśmy?

Firma Home Net powstała w 1997 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców Jersey na alternatywę dla zasiedziałych operatorów Jersey Telecom i Sure. Home Net oferuje szeroki zakres usług, w tym

 1. Pierwsza domowa usługa internetowa i telefoniczna Jerseys bez konieczności posiadania linii naziemnej Jersey Telecom;
 2. Tradycyjny szerokopasmowy dostęp do Internetu;
 • szerokopasmowej sieci telewizji kablowej w celu świadczenia usług satelitarnych i innych usług programowych na całej wyspie. Obecnie sieć zapewnia klientom do 55 kanałów telewizyjnych oraz sygnały radiowe FM i kanały informacyjne generowane tekstowo;
 1. usługi telefonii komórkowej; oraz
 2. oferuje szereg usług internetowych i hostingowych dla klientów indywidualnych i małych firm na Jersey.

Nasze partnerstwa

Mamy silne relacje z niektórymi z wiodących światowych firm, takich jak British Telecom, Virgin, Sky TV, Airtel Vodafone, by wymienić tylko kilka z nich.

Nasze innowacje

„Konkurujemy dla Ciebie, wprowadzając na rynek nowe innowacje, takie jak technologie Wi Max i utrzymując nasze usługi jako „konkurencyjne cenowo” jak to tylko możliwe.

Nasza obsługa klienta

Jesteśmy dumni z naszej obsługi klienta. Zawsze chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i pomożemy tam, gdzie możemy, aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę. „Konkurując dla Ciebie” zapewniamy, że klienci są na pierwszym miejscu we wszystkim, co robimy.

Home Net jest definiowany nie tylko przez usługi lub produkty, które oferuje, ale także przez ludzi, którzy go reprezentują. Dlatego wierzymy, że ludzie, których zatrudniamy, reprezentują nie tylko najlepszą wiedzę, ale także przekonanie, że aby firma odniosła sukces, klient musi być na pierwszym miejscu.

Zobowiązujemy się do: –

 • Odpowiadać na zapytania klientów w sposób profesjonalny, uprzejmy i szybki, korzystając wyłącznie z personelu obsługującego klientów z Jersey.
 • Szanować poufność klientów
 • Zapewnienie, że wszystkie nasze produkty/usługi, opłaty, rachunki i materiały marketingowe są jasne i łatwe do zrozumienia.

Jak się z nami skontaktować

Możesz skontaktować się z nami poprzez

 • telefon na: 01534 666660 lub
 • nasza strona internetowa: homenet.je lub
 • e-mail: mail@homenet.je

Jeśli chcesz do nas napisać, zaadresuj swój list do Kierownika Działu Obsługi Klienta i wyślij go na adres 27 Beresford Street, St Helier, Jersey, JE2 4TD

Jeśli chcesz porozmawiać z nami twarzą w twarz, możesz odwiedzić nas pod adresem 27 Beresford Street, St Helier, Jersey, JE2 4TD

Obsługa zapytań i skarg klientów

W przypadku pytań, skarg lub wniosków dotyczących naszych usług, prosimy o kontakt.

Nasze procedury obsługi klienta mają na celu zapewnienie, że skarga zostanie rozpatrzona i rozwiązana tak szybko i skutecznie, jak to możliwe. Nasze procedury reklamacyjne są monitorowane przez lokalne organy regulacyjne, Channel Islands Competition Regulatory Authority (CICRA).

Skarga zostanie rozpatrzona osobiście i ustalony zostanie sposób postępowania. Ponadto, jeśli jesteś niezadowolony ze sposobu, w jaki Twoja skarga jest rozpatrywana, możesz napisać lub poprosić o rozmowę z kierownikiem ds. obsługi klienta w normalnych godzinach pracy.

Prosimy o umożliwienie nam rozwiązania problemu przed podjęciem dalszych kroków.

Rejestrowanie skarg

Wszystkie zapisy (komunikacja pisemna i transkrypcje rozmów telefonicznych itp.) będą poufne i będą przechowywane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych, prywatności i poufności, które mają zastosowanie na Jersey. Niektóre informacje mogą być wymagane przez odpowiedni organ regulacyjny w celu spełnienia przez nas warunków naszych licencji.

Jeśli lokalny urząd ds. standardów handlowych (Trading Standards Services) lub urząd ds. konkurencji na Wyspach Normandzkich (Channel Islands Competition Regulatory

(CIRA) zostanie zaangażowany w rozwiązanie skargi między użytkownikiem a Home Net, możemy przekazać mu kopie dokumentacji, którą posiadamy na temat skargi użytkownika.

Odpowiadanie na skargi

Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby jak najszybciej i jak najskuteczniej rozwiązać skargi, nieporozumienia lub spory. Nasi menedżerowie ds. obsługi klienta rozpatrzą Twoją skargę

Rozstrzyganie skarg

Chociaż zamierzamy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby rozwiązać skargi, nieporozumienia lub spory, czasami nie można osiągnąć satysfakcjonującego rozwiązania. Jeśli rozwiązanie nie zostanie osiągnięte, my lub użytkownik możemy skierować sprawę do odpowiedniej niezależnej organizacji, która może być w stanie pomóc nam w zadowalającym rozwiązaniu sprawy.

Początkowo sugerujemy, aby nierozwiązane skargi były kierowane do lokalnych służb Trading Standards Service. Ich kontakt

szczegóły to :-

Trading Standards Service

9-13 Central Market

St Helier

P.O.Box 459

Jeśli lokalny urząd ds. standardów handlowych nie będzie w stanie zapewnić satysfakcjonującego rozpatrzenia skargi, skarga powinna zostać skierowana do organu regulacyjnego ds. konkurencji na Wyspach Normandzkich (CICRA). CICRA zapewni bezpłatną, niezależną usługę w celu zbadania skargi, pod warunkiem, że mieści się ona w ich zakresie uprawnień, ale zanim którykolwiek z organów regulacyjnych będzie mógł się zaangażować, należy najpierw przejść przez naszą własną procedurę składania skarg i skierować skargę do lokalnego Trading Standards Service.

Więcej informacji można znaleźć na ich stronach internetowych pod adresem www.cicra.je.

lub możesz napisać do nich na adres:

Channel Islands Competition Regulatory Authority

2nd Floor Suites

Salisbury House

Union Street

St Helier

Jersey

JE2 3RF

Nawet jeśli CICRA jest zaangażowana, my lub użytkownik możemy nadal szukać rozwiązania za pośrednictwem sądów Baliwatu Jersey.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

W Home Net jesteśmy zaangażowani w wykorzystywanie naszych zasobów do wnoszenia pozytywnego wkładu poprzez nasz program społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Poprzez CSR koncentrujemy się na wywieraniu pozytywnego wpływu na środowisko i społeczność.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to nie tylko dobre uczynki w społeczności czy promowanie dobrobytu pracowników; to przede wszystkim pokazanie mieszkańcom Jersey naszego zaangażowania w docieranie do klientów, pracowników, akcjonariuszy i lokalnej społeczności.

Wprowadzając innowacje i rozwijając nasze usługi, chcemy pokazać, w jaki sposób wdrażamy solidne zasady odpowiedzialnej praktyki biznesowej, urzeczywistniając te zasady w codziennych działaniach.

Zobowiązania środowiskowe

Home Net jest zaangażowany w zmniejszanie wpływu na środowisko powodowanego przez codzienną działalność firmy. Będziemy pracować nad poprawą wpływu naszej organizacji na środowisko poprzez przestrzeganie tych zasad:

 • Będziemy przestrzegać wymogów przepisów dotyczących ochrony środowiska i zatwierdzonych kodeksów postępowania.
 • Będziemy dążyć do poprawy wyników w zakresie ochrony środowiska
 • Ograniczymy zanieczyszczenia, emisje i odpady powstające w wyniku naszej działalności.
 • Zmniejszymy zużycie wszystkich surowców, energii i materiałów eksploatacyjnych.
 • Będziemy podnosić świadomość i zachęcać naszych pracowników do udziału w kwestiach związanych z ochroną środowiska.
 • Będziemy współpracować z lokalną społecznością
 • Będziemy uczestniczyć w dyskusjach na temat kwestii środowiskowych.

Zmiany w naszym Kodeksie postępowania.

Wszelkie zmiany w niniejszym Kodeksie Postępowania mogą być wprowadzane według uznania Home Net. Kopie Kodeksu Praktyk Home Net można uzyskać, pisząc na adres Customer Services Manager, 27 Beresford Street, St Helier, Jersey, JE2 4TD.

Home Net Limited

Dodatek 3

Polityka uczciwego korzystania z konsumenckich usług szerokopasmowych

Szybki Internet jest usługą współdzieloną i działania niektórych użytkowników mogą mieć wpływ na usługi dostępne dla innych użytkowników. W idealnym środowisku wszyscy użytkownicy otrzymywaliby równy procent dostępnej przepustowości. Niestety, niektórzy użytkownicy zajmują nieproporcjonalnie większą część dostępnej przepustowości, w wyniku czego inni użytkownicy cierpią z powodu gorszych wrażeń. Szczególnie w okresach szczytowego wykorzystania Internetu, szybkość transmisji danych może być ograniczona przez rywalizację w ramach lokalnej sieci dostępu Home Net i publicznego Internetu.

Aby zachować jakość naszych usług dostarczania szybkiego Internetu, wymagamy, aby wszyscy klienci przestrzegali niniejszych Zasad uczciwego użytkowania („FUP”). FUP ma na celu zapewnienie, że użytkownicy aplikacji zużywających nadmierną przepustowość nie będą korzystać ze swoich usług ze szkodą dla innych klientów szybkiego Internetu.

Aby wdrożyć FUP, monitorujemy wydajność naszej sieci. W tym celu możemy zmniejszyć przepustowość przydzieloną użytkownikom aplikacji, którzy pobierają niezwykle duże pliki w godzinach szczytu, aby zapewnić, że nadmierne wykorzystanie nie wpłynie na innych klientów szybkiego Internetu. Jeśli klient korzystający z szybkiego Internetu przekroczy wykorzystanie związane z odpowiednim pakietem szybkiego Internetu, z którego korzysta, Home Net nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec takiego użytkownika za jakość, integralność lub kontynuację usługi szybkiego Internetu.

Chociaż celem niniejszej WUP jest uniknięcie nieuczciwych zakłóceń w świadczeniu usług wynikających z ekstremalnego wykorzystania peer-to-peer, innego oprogramowania do udostępniania plików i pobierania bardzo dużych plików w godzinach szczytu, nie uniemożliwiamy korzystania z takich aplikacji lub pobierania plików. Ponadto, jeśli użytkownik nie korzysta z oprogramowania peer-to-peer lub oprogramowania do udostępniania plików lub jeśli nie pobiera nadmiernie dużych plików w sposób ciągły w godzinach szczytu, jest mało prawdopodobne, aby polityka ta miała na niego wpływ. Jeśli jednak korzystasz z następujących aplikacji, istnieje większe prawdopodobieństwo złamania zasad uczciwego użytkowania: oprogramowanie do udostępniania plików peer-to-peer (P2P), P2P TV, usługi strumieniowego przesyłania wideo lub usługi aktualizacji oprogramowania. Wiele z tych aplikacji stale wysyła i odbiera dane w tle. Nawet jeśli nie pobierasz pliku, aplikacje te mogą nadal przesyłać dane.

Ponadto, w miarę jak Home Net kontynuuje ulepszanie swoich możliwości dystrybucji szybkiego Internetu, użytkownicy będą mogli korzystać z różnych treści, które są dostępne przy wyższych prędkościach dostępu. Od czasu do czasu możemy wprowadzać limity pobierania do niektórych pakietów szybkiego Internetu, aby umożliwić nam zarządzanie doświadczeniami klientów szybkiego Internetu. Oczywiście poinformujemy o takich limitach, a także o wszelkich dostępnych opcjach aktualizacji lub opłatach za nadmierne zużycie i zapewnimy odpowiednie narzędzia do pomiaru zużycia. W celu zrozumienia ilości danych, które będą zazwyczaj przesyłane, poniższe informacje mogą okazać się przydatne, ale należy podkreślić, że są to jedynie wskazówki:

Rodzaj danych

Rozmiar danych (megabajty)

Tylko wiadomości tekstowe 0.005
Średnia strona internetowa 0.05
Plik muzyczny MP3 (4 minuty) 5
Zwiastun filmu (3 minuty) 30
Dokument Word 0.05
Gry online 20 za godzinę
Streaming audio (prędkość 128k) 60 za godzinę
Streaming audio (prędkość 300 tys.) 140 za godzinę

Jeśli w naszej uzasadnionej opinii ustalimy, że użytkownik korzysta z którejkolwiek z naszych usług w sposób, do którego nie została ona przeznaczona, możemy poprosić użytkownika o zmianę sposobu korzystania z niej – a w skrajnych okolicznościach możemy ograniczyć prędkość lub zablokować dostęp użytkownika do usługi szybkiego Internetu

POLITYKA UCZCIWEGO UŻYTKOWANIA SIECI 3G I 4G

Od czasu do czasu Home Net może oferować usługi lub promocje z „nieograniczonym” korzystaniem z niektórych usług. Te „Nieograniczone” usługi lub promocje mogą również podlegać ich własnym warunkom. O ile nie określono inaczej, standardowe zasady uczciwego użytkowania, które będą miały zastosowanie do tych usług lub promocji, będą następujące:

Rodzaj aktywności Miesięczna polityka dozwolonego użytku
Minuty połączeń 6 000 (200 dziennie)
SMS 6 000 (200 dziennie)
Dane 15 GB (500 MB dziennie)

Minuty przychodzące w roamingu

200

Polityka uczciwego użytkowania nie ogranicza korzystania z usług przez klienta, a klienci będą nadal korzystać z naszych usług, gdy osiągną i/lub przekroczą zasady.

Jeśli jednak, w naszej uzasadnionej opinii, ustalimy, że użytkownik korzysta z którejkolwiek z naszych usług w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem lub ze szkodą dla innych klientów, możemy poprosić użytkownika o zmianę sposobu korzystania – a w skrajnych okolicznościach możemy ograniczyć, ograniczyć lub obciążyć użytkownika opłatami za dostęp do tych usług. Plany z nieograniczoną transmisją danych nie będą obciążane opłatami za dane, jednak prędkość transmisji danych może zostać zmniejszona po osiągnięciu limitu uczciwego użytkowania wynoszącego 500 MB dziennie, aby zmniejszyć przeciążenie sieci. Egzekwując niniejszą Politykę Uczciwego Korzystania, możemy zapewnić, że wszyscy nasi klienci będą korzystać z usług najwyższej jakości.

Home Net Limited

Załącznik 4

Cennik

Usługa

Cena miesięczna

£/miesiąc

Nielimitowany Homenet Fibre £26.99*
Nielimitowany światłowód w sieci JT £32.99*
100 GB 4G £29.99*
Homenet 200 £20.99*

*Podana cena nie obejmuje podatku GST i jednorazowej opłaty konfiguracyjnej w wysokości 50,00 GBP (plus podatek GST).

Usługa ad hoc

Cena

Opłaty za wezwanie inżyniera (09:00 – 17:00: od poniedziałku do piątku – z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) Pierwsza godzina – £45* Każde kolejne pół godziny – £20.00*
Opłaty za wezwanie inżyniera (17:00 – 09:00: od poniedziałku do piątku i 00:00 – 24:00 sobota i niedziela – z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) Pierwsza godzina – £90* Każde kolejne pół godziny – £50.00*
Opłaty za wezwanie inżyniera (00:00 – 24:00 w dni wolne od pracy) Pierwsza godzina – £120* Każde kolejne pół godziny – £82.50*
Rachunek za papier 2,00 GBP miesięcznie
CPE niezwrócone lub zwrócone uszkodzone 100 GBP za CPE
Opłaty za ponowne podłączenie £50
Obciążenie niebezpośrednie £3
Opłata za rekonfigurację £10
Odbite polecenie zapłaty £10

*Podana cena nie obejmuje podatku GST i jednorazowej opłaty konfiguracyjnej w wysokości 50,00 GBP (plus podatek GST).

Home Net Limited

Załącznik 5

Warunki świadczenia usług szerokopasmowych


Ogólne warunki handlowe

Ograniczone usługi szerokopasmowe Home Net to zawsze włączone połączenia internetowe. Łącza szerokopasmowe są dostępne w różnych prędkościach i dostarczane na różne sposoby, umożliwiając podłączenie komputerów i innych kompatybilnych urządzeń do Internetu.

SEKCJA 1 – Warunki świadczenia usług

Niniejsze Warunki świadczenia usług Home Net należy czytać w połączeniu z Warunkami ogólnymi Home Net. W przypadku sprzeczności niniejsze Warunki świadczenia usług zastępują Warunki ogólne.

 1. Definicja i interpretacja

Warunki Ogólne Home Net zawierają definicje, które mają zastosowanie do niniejszych Warunków Świadczenia Usług. Definicje te stanowią uzupełnienie:

„Data wystawienia rachunku” oznacza datę wystawienia przez nas miesięcznego rachunku, co zwykle ma miejsce w pierwszym tygodniu każdego miesiąca kalendarzowego.

„Szerokopasmowy” oznacza konkretną usługę świadczoną przez nas, która umożliwia szybki dostęp do Internetu, który jest zawsze włączony. „Treść” oznacza wszelkie informacje, grafikę, audio, wideo, tekst lub inne pliki komputerowe zawarte na Stronie Internetowej lub w wiadomości e-mail przechowywanej lub przechodzącej przez naszą Sieć Telekomunikacyjną.

„Nazwa Domeny” oznacza adres lub część adresu URL danej Witryny. Jest to nazwa tekstowa odpowiadająca numerycznemu adresowi komputera w Internecie. np. https://www. homenet.je

„FTP” oznacza File Transfer Protocol, który jest standardową metodą przesyłania plików komputerowych przez Internet, zwłaszcza podczas tworzenia strony internetowej.

„Helpdesk” oznacza centrum pomocy technicznej udostępniane klientom Spółki, do którego kierowane są zapytania techniczne dotyczące obsługiwanego przez Spółkę oprogramowania i sprzętu. Klienci mogą zostać obciążeni opłatami za wiadomości e-mail lub połączenia telefoniczne z działem pomocy technicznej. Odpowiednie informacje są dostępne na naszej stronie internetowej.

„Internet” oznacza globalną sieć, która łączy miliony komputerów za pomocą łączy telefonicznych i kablowych. Zapewnia to ogólnoświatową komunikację z domami, szkołami, firmami i rządami. World Wide Web („www”) działa w Internecie.

„LAN” oznacza sieć lokalną łączącą komputery na stosunkowo niewielkim obszarze.

„Licencjonowany Operator” oznacza osobę, której przyznano indywidualną licencję lub która jest upoważniona na mocy licencji grupowej do utworzenia, obsługi lub utrzymania Sieci Telekomunikacyjnej klasy lub opisu określonego w licencji, lub do świadczenia Usługi Telekomunikacyjnej takiej klasy lub opisu, lub obu tych usług zgodnie z Ustawą Telekomunikacyjną (Jersey) z 2002 r.

„Usługa” oznacza dowolną Usługę szerokopasmową świadczoną użytkownikowi przez nas zgodnie z niniejszymi warunkami.

„URL” oznacza pełny wpis tekstowy wymagany do uzyskania dostępu do określonej Witryny w Internecie. np. https://www. homenet.je

Witryna internetowa” oznacza miejsce w sieci WWW składające się z grafiki, tekstu, dźwięku, wideo i innych plików komputerowych dostarczających dynamicznych lub statycznych materiałów, które pojawiają się jako informacje cyfrowe na dowolnej formie komputera „Bezprzewodowy dostęp do Internetu” oznacza połączenie bezprzewodowe między routerem znajdującym się w Lokalu Użytkownika a jego sprzętem obsługującym sieć bezprzewodową.

„Bezprzewodowy dostęp do Internetu” oznacza połączenie bezprzewodowe między routerem znajdującym się w lokalu Użytkownika a jego sprzętem z obsługą sieci bezprzewodowej.

 1. Korzystanie z usługi

2.1 Użytkownik nie będzie korzystał z Usługi ani zezwalał innym osobom na korzystanie z Usługi:

2.1.1 w wyniku oszustwa lub w związku z przestępstwem; lub

2.1.2 wysyłania lub dostarczania niezamówionych materiałów reklamowych lub promocyjnych lub świadomego otrzymywania odpowiedzi na niezamówione materiały reklamowe lub promocyjne wysyłane lub dostarczane przez Użytkownika lub jakąkolwiek inną stronę; lub

2.1.3 w sposób niezgodny z prawem, z naruszeniem jakichkolwiek obowiązujących przepisów lub licencji lub z naruszeniem naszych Zasad dopuszczalnego użytkowania, które mogą być przez nas okresowo zmieniane i z którymi Użytkownik powinien się zapoznać.

2.2 Usługa jest dostępna za pośrednictwem linii telefonicznej. Niniejsza Umowa nie obejmuje udostępnienia linii telefonicznej niezbędnej do połączenia z Usługą. Użytkownik jest odpowiedzialny za złożenie oddzielnego wniosku o linię wymiany i za przestrzeganie warunków mających do niej zastosowanie lub ponosi wyłączną odpowiedzialność za upewnienie się, że osoba, która wynajmuje linię wymiany, udzieliła użytkownikowi pozwolenia na świadczenie Usługi szerokopasmowej za pośrednictwem tej linii wymiany. Aby korzystać z usługi szerokopasmowej i bezprzewodowego dostępu do Internetu, musisz mieć linię telefoniczną lub zgodę osoby, która dzierżawi linię telefoniczną.

2.3 Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniego komputera, odpowiedniego interfejsu i wszelkich innych elementów sprzętu lub urządzeń komunikacyjnych niezbędnych do umożliwienia mu dostępu do Usługi.

2.4 Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem, Ogólnymi Warunkami Home Net, Cennikiem, Formularzem Zamówienia, Formularzem Polecenia Zapłaty i Zasadami Dopuszczalnego Użytkowania oraz wszelkimi innymi przepisami prawa lub regulacjami, które mogą mieć zastosowanie.

2.5 Usługa nie może być dostępna lub używana więcej niż jeden raz w danym czasie. Usługa jest przeznaczona do użytku wyłącznie na linii wymiany, na której została zamówiona. Nie należy go używać do uzyskiwania dostępu do sieci szerokopasmowej z innego numeru usługi.

2.6 Użytkownik jest odpowiedzialny za przesyłanie, tworzenie, utrzymywanie i projektowanie Treści Użytkownika niezależnie od ich formatu.

2.7 Użytkownik musi dopilnować, aby Treści Użytkownika i wszelkie Treści osób trzecich nie zawierały żadnych informacji ani materiałów, których jakakolwiek część lub wykorzystanie byłoby przestępstwem lub w jakikolwiek sposób niezgodne z prawem. W szczególności użytkownik musi upewnić się, że uzyskał wszelkie niezbędne licencje i zgody (w tym od właścicieli praw autorskich, praw do wykonywania utworów lub innych praw własności intelektualnej).

2.8 Użytkownik musi zapewnić, że przestrzega wszystkich przepisów prawa konsumenckiego i innych przepisów prawa, instrukcji lub wytycznych wydanych przez organy regulacyjne, odpowiednich licencji i wszelkich innych kodeksów postępowania, które odnoszą się do dostarczania Treści Użytkownika i które mają zastosowanie do Użytkownika i/lub o których możemy poinformować Użytkownika.

2.9 Jeśli ktokolwiek inny niż Użytkownik korzysta z Usługi za wiedzą lub zgodą Użytkownika lub bez jego wiedzy, z naruszeniem któregokolwiek z punktów od 2.1 do 2.8 włącznie, możemy potraktować takie naruszenie jako naruszenie przez Użytkownika niniejszej Umowy dla celów paragrafu 14 (Niewykonanie zobowiązania) Ogólnych warunków Home Net, które stosuje się odpowiednio.

2.10 Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić nas, jeśli jakakolwiek osoba trzecia zgłosi lub zagrozi zgłoszeniem roszczenia lub wszczęciem postępowania sądowego przeciwko Użytkownikowi w związku z korzystaniem przez niego z Usługi, a Użytkownik, na nasze żądanie, niezwłocznie zaprzestanie działania lub działań, których dotyczy skarga. Jeśli poprosimy Cię o to, musisz potwierdzić szczegóły roszczenia (roszczeń) na piśmie.

2.11 Użytkownik musi dopilnować, aby jego dane kontaktowe, np. adres e-mail, zostały umieszczone w Witrynie Użytkownika w jasnej i czytelnej formie, w celu przyjmowania wszelkich zapytań lub skarg dotyczących Treści Użytkownika lub innych materiałów, które pojawiają się w Witrynie Użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia każdej osobie, która złożyła zapytanie lub skargę, danych kontaktowych Użytkownika, jeśli osoba ta nie może znaleźć tych danych na stronie internetowej Użytkownika.

 1. Ograniczenia użytkowania

3.1 Użytkownikowi nie wolno odsprzedawać ani podejmować prób odsprzedaży Usługi osobom trzecim bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

3.2 Jeśli w wyniku rutynowego administrowania systemem Usługi (w tym między innymi monitorowania serwera, sieci i bezpieczeństwa oraz monitorowania nienadzorowanych logowań) wykryjemy, że Użytkownik korzysta z Usługi:

 • narusza integralność systemu i/lub Sieci Telekomunikacyjnej wykorzystywanej do świadczenia Usługi; lub
 • powoduje szkodliwe działanie Usługi na rzecz Użytkownika lub innego klienta; zastrzegamy sobie prawo, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika, o ile jest to możliwe, do zawieszenia jego dostępu do Usługi (bez uszczerbku dla naszego prawa do rozwiązania niniejszej Umowy zgodnie z ust. 9 lub w inny sposób) do czasu otrzymania od Użytkownika zapewnienia, że nie będzie korzystał z Usługi w taki sposób.

3.3 W przypadku świadczenia usług poczty elektronicznej, hostingu stron internetowych lub innych usług obejmujących udostępnianie przez nas przestrzeni dyskowej w naszych systemach, zastrzegamy sobie prawo do nakładania limitów (które możemy okresowo zmieniać) na udostępnianą przez nas przestrzeń dyskową. Takie ograniczenia mogą dotyczyć fizycznej ilości miejsca w sieci lub liczby skrzynek pocztowych udostępnionych Użytkownikowi, wiadomości e-mail, które mogą być przechowywane i/lub rozmiaru wszelkich załączników, które Użytkownik może wysłać.

3.4 Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia materiałów i/lub usunięcia materiałów, które przekraczają obowiązujące limity w dowolnym momencie.

3.5 Dostęp FTP do naszej przestrzeni internetowej jest ograniczony wyłącznie do użytkowników Home Net Service.

3.6 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka może okresowo i bez uprzedzenia zmieniać Zawartość witryny www.HomeNet.je.

3.7 Treści mogą być wykorzystywane wyłącznie do własnych celów Użytkownika. Nie gwarantujemy dokładności ani kompletności Treści, a użytkownik korzysta z Treści (w jakimkolwiek celu) na własne ryzyko.

3.8 W Internecie lub w innych miejscach mogą być wyświetlane dodatkowe warunki dotyczące określonych Treści (lub dowolnej aplikacji udostępnionej Użytkownikowi w ramach Usługi). Jeśli użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do takich Treści i/lub aplikacji, będzie musiał przestrzegać warunków, które mają do nich zastosowanie.

 1. Sprzęt telekomunikacyjny

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie Urządzenia Telekomunikacyjne, które udostępniamy w Lokalu Użytkownika oraz za ich bezpieczne i właściwe użytkowanie. Użytkownikowi nie wolno w nie ingerować ani zezwalać na to innym osobom, chyba że zostanie do tego upoważniony przez nas. Jeśli jakakolwiek część naszego Sprzętu Telekomunikacyjnego zostanie utracona, zniszczona lub uszkodzona, użytkownik zostanie obciążony kosztami jego naprawy lub wymiany.

 1. Opłaty

5.1 Użytkownik będzie obciążany opłatami za Usługę według stawek i opłat opublikowanych na stronie

5.1.1 opublikowane na stronie www.Homenet.je; lub

5.1.2 zgodnie z Formularzem Zamówienia; lub

5.1.3 dostępne w naszych biurach na żądanie Użytkownika

5.2 Wszystkie opłaty i stawki za Usługę opublikowane na stronie www.HomeNet.je lub gdziekolwiek indziej nie zawierają podatku GST i innych podatków lokalnych, chyba że określono inaczej.

5.3 Użytkownik zobowiązuje się ponosić odpowiedzialność za wszelkie opłaty jakiegokolwiek rodzaju poniesione przez Użytkownika od osób trzecich w wyniku autoryzowanego lub nieautoryzowanego użycia kodu logowania i/lub hasła Użytkownika.

5.4 Użytkownik zobowiązuje się ponosić odpowiedzialność za wszelkie opłaty dowolnego rodzaju, które mogą zostać poniesione przez Spółkę w wyniku autoryzowanego lub nieautoryzowanego użycia kodu logowania i/lub hasła Użytkownika.

5.5 Użytkownik zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie opłaty jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku autoryzowanego lub nieautoryzowanego korzystania z Helpdesku w odniesieniu do jego konta, niezależnie od przyczyny.

5.6 Użytkownik zobowiązuje się ponosić odpowiedzialność za wszelkie opłaty wszelkiego rodzaju poniesione w wyniku korzystania z Usługi Home Net zgodnie z definicją zawartą w Cenniku. Usługa Home Net musi być używana zgodnie z Zasadami dopuszczalnego użytkowania.

 1. Płatność

6.1 Klient zapłaci London General Insurance Company Limited na żądanie wszelkie stosowne opłaty za daną Usługę według stawek określonych w Cenniku London General Insurance Company Limited i/lub Zamówieniu Klienta.

6.2 Czynsz za Usługę rozpocznie się w Dacie Dostarczenia Usługi, chyba że Spółka powiadomi Użytkownika o późniejszej dacie rozpoczęcia świadczenia Usługi, kiedy to czynsz będzie płatny od.

6.3 Czynsz jest zazwyczaj płatny z góry, ale możemy wystawić Użytkownikowi rachunek z dołu. Z wyjątkiem Usług tymczasowych, użytkownik musi opłacać czynsz zgodnie z naszym cyklem rozliczeniowym. W przypadku niepełnych okresów rozliczeniowych czynsz będzie naliczany codziennie.

6.4 Płatność jest wymagana za pomocą polecenia zapłaty. Jeśli polecenie zapłaty za Usługę nie zostanie zrealizowane lub zostanie anulowane przez użytkownika lub jego bank, może zostać naliczona dodatkowa opłata za każdy miesiąc, w którym nie będziemy w stanie zażądać zapłaty naszego rachunku za pomocą polecenia zapłaty.

 1. Anulowanie

Przed rozpoczęciem świadczenia Usługi niniejsza Umowa może zostać przez nas rozwiązana w przypadku anulowania linii wymiany powiązanej z niniejszą Usługą.

 1. Zawieszenie

Możemy zawiesić Usługę natychmiast i bez powiadomienia, jeśli linia wymiany powiązana z tą Usługą zostanie zawieszona.

 1. Zakończenie

Możemy zakończyć świadczenie tej Usługi natychmiast i bez uprzedzenia, jeśli linia wymiany powiązana z tą Usługą zostanie zakończona.

 1. Zakwaterowanie, zasilanie i błyskawice

10.1 W celu świadczenia Usług możemy być zmuszeni do umieszczenia sprzętu w Lokalu Użytkownika. Użytkownik musi zapewnić odpowiednią lokalizację i środowisko dla naszego sprzętu. Użytkownik musi przygotować Lokal przed rozpoczęciem świadczenia Usługi zgodnie z wszelkimi instrukcjami przekazanymi przez nas. Dołożymy należytej staranności podczas wykonywania prac w Lokalu Użytkownika, ale Użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie niezbędne zmiany wystroju i odłożenie przedmiotów na miejsce po zakończeniu przez nas prac.

10.2 Subskrybent musi zapewnić na własny koszt odpowiednie zasilanie elektryczne i punkty przyłączeniowe, tam gdzie są one potrzebne, jeśli są one wymagane dla naszego sprzętu.

10.3 W razie potrzeby Klient musi zapewnić na własny koszt odpowiedni sprzęt ochrony odgromowej do użytku z dowolnym Sprzętem w Lokalu Klienta związanym z Usługą.

 1. Sprzęt w siedzibie klienta

11.1 Użytkownik może podłączyć Sprzęt w Lokalu Klienta do naszej Usługi wyłącznie w wyznaczonym Punkcie Zakończenia Sieci.

11.2 Sprzęt Lokalny Klienta może być używany wyłącznie z Usługą świadczoną przez Spółkę zgodnie z Ustawą o telekomunikacji (Jersey) z 2002 r. oraz w sposób zgodny ze wszystkimi odpowiednimi normami i instrukcjami mającymi zastosowanie do Klienta. Jeśli Sprzęt w Lokalu Klienta nie spełnia powyższych warunków, Klient musi go natychmiast odłączyć lub umożliwić nam to na koszt Klienta.

 1. Bezpieczeństwo

12.1 Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i prawidłowe korzystanie ze wszystkich identyfikatorów użytkownika i haseł używanych w związku z Usługą (w tym za regularną zmianę haseł) i musi podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że są one poufne, bezpieczne, używane prawidłowo i nie są ujawniane osobom nieupoważnionym.

12.2 Użytkownik musi niezwłocznie poinformować Usługodawcę, jeśli istnieje jakikolwiek powód, by sądzić, że identyfikator użytkownika lub hasło zostały lub mogą zostać ujawnione osobie nieupoważnionej do ich używania lub są lub mogą być używane w nieuprawniony sposób.

12.3 Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia identyfikatora użytkownika i hasła dostępu do Usługi, jeśli w dowolnym momencie uznamy, że doszło lub może dojść do naruszenia bezpieczeństwa lub niewłaściwego korzystania z Usługi.

12.4 Zastrzegamy sobie prawo (według własnego uznania) do zażądania od użytkownika zmiany dowolnego lub wszystkich haseł używanych w związku z Usługą.

12.5 Jeśli użytkownik zapomni hasła, po skontaktowaniu się telefonicznie z działem pomocy technicznej i spełnieniu wymogów kontroli bezpieczeństwa, jakie możemy przeprowadzić, użytkownik otrzyma nowe hasło umożliwiające mu korzystanie z Usługi.

12.6 Użytkownik potwierdza i gwarantuje, że wszystkie informacje podane przez niego podczas rejestracji online w Usłudze są prawdziwe, kompletne i dokładne pod każdym względem.

12.7 Jeśli Użytkownik korzysta z routera bezprzewodowego w ramach Usługi, ponosi odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa usługi bezprzewodowej. Użytkownik powinien postępować zgodnie z wszelkimi instrukcjami bezpieczeństwa dostarczonymi z routerem bezprzewodowym lub skontaktować się z nami w celu uzyskania porady.

 1. Informacje i uprawnienia

13.1 Użytkownik potwierdza, że w odniesieniu do Usługi:

13.1.1 Możemy zainstalować i przechowywać Usługę i Urządzenia Telekomunikacyjne w Lokalu oraz mieć do nich rozsądny dostęp; oraz

13.1.2 Użytkownik uzyskał wszelkie pozwolenia, licencje i zgody od osób trzecich, które są niezbędne lub pożądane do świadczenia Usługi do momentu jej usunięcia.

 1. Dostęp do pomieszczeń

Użytkownik zezwoli nam lub naszym przedstawicielom na wejście do Lokalu Użytkownika w celu instalacji, konserwacji lub usunięcia Usługi, o ile pokażemy mu nasz identyfikator. Spełnimy uzasadnione wymagania Klienta dotyczące bezpieczeństwa osób przebywających w Lokalu Klienta.

 1. Internet

Usługa umożliwia dostęp do Internetu. Internet jest oddzielony od Usługi, a korzystanie z Internetu odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika i podlega wszystkim obowiązującym przepisom prawa. Nie ponosimy odpowiedzialności za wydajność lub szybkość Internetu, informacji, oprogramowania, usług lub innych materiałów uzyskanych przez użytkownika za pośrednictwem Internetu.

 1. Dostęp do sieci LAN

16.1 Jeśli Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi za pośrednictwem sieci LAN i nie uzgodni z nami dostarczenia i utrzymywania routera protokołu internetowego (IP), wówczas ponosi odpowiedzialność za:

(a) zapewnienie i utrzymywanie odpowiedniej sieci LAN i routera IP zdolnego do zadowalającego połączenia z Usługą;

(b) konfiguracja routera IP;

(c) wyznaczenie osoby do administrowania systemem Użytkownika w jego imieniu; Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności za zapewnienie jakiegokolwiek wsparcia technicznego lub innego dla sieci LAN Użytkownika. 16.2 Adresy IP przydzielone użytkownikowi są przeznaczone wyłącznie do użytku w związku z niniejszą Usługą, a wszelkie prawa do tych adresów IP należą do nas. Użytkownik nie może ich sprzedać ani wyrazić zgody na przekazanie ich komukolwiek innemu i nie może podejmować takich prób. Jeśli niniejsza Umowa zostanie rozwiązana z jakiegokolwiek powodu, adresy IP powrócą do nas.

 1. Języki skryptowe

17.1 Zastrzegamy sobie prawo (natychmiast i bez uprzedzenia) do usunięcia wszelkich skryptów napisanych w dowolnym języku z któregokolwiek z naszych serwerów (lub wyłączenia takich skryptów), jeśli uznamy, że skrypty te powodują trudności techniczne w naszej sieci lub dla innych klientów.

17.2 Możemy zmienić liczbę i rodzaj obsługiwanych skryptów w dowolnym momencie i od czasu do czasu. Powiadomimy użytkownika o takich zmianach co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie, ale zastrzegamy sobie prawo do powiadomienia użytkownika o natychmiastowych zmianach w okolicznościach, w których niezastosowanie się do tego może spowodować usunięcie lub wyłączenie skryptów, o których mowa powyżej.

 1. Odpowiedzialność

18.1 Wyłączamy wszelką odpowiedzialność za Treści Użytkownika lub osób trzecich. Zastrzegamy sobie jednak prawo do usunięcia Treści użytkownika lub Treści osób trzecich po powiadomieniu użytkownika, jeśli uznamy, że może dojść do naruszenia niniejszej Umowy, obowiązujących przepisów prawa lub praw osób trzecich.

18.2 Helpdesk jest udostępniany jako wsparcie techniczne i nie gwarantujemy, że porady udzielone przez Helpdesk koniecznie rozwiążą zapytanie Użytkownika. Ani Helpdesk, ani Home Net nie ponoszą odpowiedzialności umownej, deliktowej (w tym odpowiedzialności za zaniedbanie) lub innej za jakiekolwiek awarie sieci, sprzętu, oprogramowania lub aplikacji, na które może mieć wpływ wdrożenie zaleceń Helpdesku.

18.3 Będziemy świadczyć Usługę z prędkością nieprzekraczającą opublikowanej stawki, na którą Użytkownik wykupił abonament. Nie możemy zagwarantować konkretnej prędkości, jaką otrzyma użytkownik, ponieważ zależy ona od parametrów technicznych i fizycznych łącza abonenta do punktu końcowego sieci, stanu okablowania wewnętrznego oraz odległości lokalu od centrali lub szafki ulicznej.

18.4 Użytkownik zabezpieczy Home Net przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, kosztami, stratami i wydatkami, które mogą zostać zgłoszone lub dochodzone przez osobę dzierżawiącą linię wymiany w wyniku świadczenia Usługi szerokopasmowej za pośrednictwem tej linii wymiany.

18.5 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia, utratę lub uszkodzenie danych, komputera PC lub Macintosh Użytkownika, które mogą wystąpić podczas korzystania przez Użytkownika: (i) instalacyjne i pomocnicze płyty CD, które dostarczamy użytkownikowi, (ii) Serwis, lub (iii) programy lub dane na płytach CD.

 1. Router i naprawa usterek

19.1 Możemy zapewnić użytkownikowi router niezbędny do uzyskania dostępu do Usługi. Router staje się własnością Użytkownika w momencie skorzystania z Usługi. Ryzyko przechodzi na Użytkownika w momencie dostawy. Spółka będzie odpowiedzialna za wszelkie naprawy routera w okresie gwarancyjnym i zastrzega sobie prawo do wymiany routera na nowy według własnego uznania:

19.1.1 Nasza standardowa gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zdarzeniami siły wyższej; normalnego zużycia; niewłaściwego i niedbałego użytkowania; ingerencji osób trzecich (w tym hakowania lub jakiejkolwiek formy oszustwa związanego z opłatami, nieuczciwego wybierania numerów lub innych form oszustwa, które powodują, że Sprzęt w Lokalu Klienta (w tym router) wykonuje połączenia lub ponosi opłaty, których Użytkownik nie jest świadomy); używania z produktami, które nie zostały określone do współpracy ze Sprzętem w Lokalu Klienta (w tym routerem) oraz instalacji dodatkowego Sprzętu w Lokalu Klienta, jeśli nie jest on zgodny z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.

19.1.2 Nie udzielamy żadnej gwarancji, że dostarczony w ramach Usługi Sprzęt Lokalowy Klienta (w tym router) nadaje się do jakiegokolwiek określonego celu lub będzie współpracował z jakimkolwiek innym Sprzętem Lokalowym Klienta ani obsługiwał jakiekolwiek określone Oprogramowanie. 19.1.3 Dostarczony przez nas router jest zgodny z Usługą. W przypadku wymiany dostarczonego przez nas routera na inny Sprzęt w Lokalu Klienta, może on nie być odpowiedni do korzystania z Usługi i może skutkować obniżeniem jakości usług.

 1. Ogólne warunki handlowe

Użytkownik powinien zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Home Net w celu uzyskania dodatkowych klauzul w ramach każdego z powyższych nagłówków, a w szczególności w odniesieniu do poniższych postanowień:

– Świadczenie usług

– Specjalne świadczenie usług

– Naprawa usterek

– Przeniesienie i rekonfiguracja

– Okres świadczenia usługi

– Usługa tymczasowa

– Połączenie międzysieciowe

– Depozyty i płatności z góry

– Domyślność

– Monitorowanie i nagrywanie połączeń

– Informacje i uprawnienia

– Poufność

– Skargi i arbitraż

– Przypisanie

– Prawa autorskie

– Czas trwania i całość umowy

– Odszkodowanie

– Prawo

– Sprawy pozostające poza rozsądną kontrolą

– Zawiadomienie

– Wykorzystanie informacji

– Rozdzielność

– Odmiana

– Zrzeczenie się

SEKCJA 2 – Umowa o gwarantowanym poziomie usług

 1. Świadczenie usług

Spółka będzie świadczyć Usługę w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem zgodnie z niniejszą Umową. W przypadku niedotrzymania przez nas Daty Dostarczenia Usługi Klient może mieć prawo do odszkodowania na podstawie Kodeksu Postępowania Konsumenckiego.

Nie ponosimy odpowiedzialności za niedostarczenie towaru w przypadku, gdy Użytkownik zażąda późniejszej daty lub gdy jest to spowodowane przyczyną pozostającą poza naszą kontrolą, w tym opóźnionym otrzymaniem podpisanego Formularza Zamówienia lub formularza Polecenia Zapłaty.

Docelowy czas świadczenia Usługi w normalnych warunkach operacyjnych wynosi do 15 dni roboczych. Będziemy świadczyć Usługę przy użyciu naszych standardowych metod inżynieryjnych i zgodnie z aktualną specyfikacją techniczną, którą możemy zmieniać od czasu do czasu.

Wnioski kierowane do nas w związku ze świadczeniem Usługi należy składać na piśmie na adres: Home Net Limited, 27 Beresford Street, St Helier, Jersey, JE2 4TD Email: contact@HomeNet.je

 1. Naprawa usterek

Zapewnimy ci działającą usługę, chociaż nie możemy zagwarantować, że zawsze będzie ona wolna od usterek. W odpowiedzi na zgłoszoną usterkę podejmiemy jedno lub więcej z poniższych działań:

 • Udzielanie porad i pomocy przez telefon;
 • Przeprowadzać testy i diagnostykę Usługi;
 • wizyty w lokalu użytkownika. Będziemy w stanie zorganizować wizytę na miejscu przez obecnego dostawcę wyłącznie po zaakceptowaniu przez Użytkownika ewentualnych opłat za wizytę na miejscu. Opłaty te są pobierane według uznania dotychczasowego dostawcy.
STANDARDOWY SERWIS NAPRAWCZY
Zgłaszanie usterek i pomoc

24 godziny na dobę za pośrednictwem poczty głosowej naszego centrum kontaktowego po normalnych godzinach pracy pod numerem 01534 505400 lub e-mailem mail@homenet.je.

Ochrona przed awariami

Normalne godziny pracy od 09:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt państwowych/bankowych)

Czas naprawy usterki

Będzie się to różnić w zależności od charakteru usterki.

Jeśli nie naprawimy Usługi w rozsądnym terminie, użytkownik może domagać się odszkodowania zgodnie z Kodeksem postępowania konsumentów.

Jeśli Spółka zareaguje na zgłoszoną Usterkę i stwierdzi jej brak, zostanie naliczona opłata według obowiązującej stawki godzinowej. Jeśli London General Insurance Company Limited zgodzi się wziąć udział w zgłoszonej Usterce poza Normalnymi Godzinami Pracy, wówczas Klient zostanie obciążony stosowną stawką godzinową.